Codi ètic

A/ PRINCIPIS RELATIUS A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA CAMBRA DE CONTRACTISTES

 1. L’objectiu del present Codi Ètic (en endavant el Codi) es establir els principis bàsics als quals han d’ajustar llur comportament la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (en endavant la Cambra de Contractistes).
 2. Aquest Codi vincula als membres de la Junta Directiva, la Direcció i el personal de la Cambra de Contractistes.
  S’entén per directius aquelles persones que tenen al seu càrrec la direcció de l’entitat.
 3. La Cambra de Contractistes actuarà amb plena independència de qualsevol poder públic, partit polític o agent econòmic i social en la defensa dels interessos que té encomanats, mantenint però una lleial i efectiva col·laboració amb el conjunt d’Institucions, Organismes i Administracions Públiques.
 4. L’organització interna i el funcionament de la Cambra de Contractistes serà democràtica, amb ple respecte al pluralisme.
  A tal efecte l’organització i funcionament dels seus òrgans de govern es fonamentarà en el principi democràtic. Per tal de promoure el pluralisme el limitarà la duració dels mandats del President de l’entitat a dos mandats consecutius.
 5. La Cambra de Contractistes desenvoluparà les seves activitats amb estricte compliment de la legalitat vigent i amb total respecte als drets humans fonamentals reconeguts universalment.
 6. L’activitat de la Cambra de Contractistes i dels seus treballadors es fonamentarà en els valors de la integritat i la honestedat.
 7. La Cambra de Contractistes desenvoluparà una política efectiva d’igualtat d’oportunitats en la contractació dels seus treballadors i en el desenvolupament de llur activitat professional.
  A tal efecte no podran ser treballadors de la Cambra de Contractistes els familiars directes dels membres de la Junta Directiva i de la Direcció de l’entitat.
 8. La Cambra de Contractistes proveirà als seus treballadors d’un entorn segur i estable i es compromet a actualitzar de manera permanent les mesures de prevenció de riscos laborals.
 9. La Cambra de Contractistes fomentarà l’equilibri entre la vida personal i professional dels seus treballadors.

 

B/ PRINCIPIS APLICABLES A LES RELACIONS DE LA CAMBRA DE CONTRACTISTES AMB LES EMPRESES ASSOCIADES, LA RESTA D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS I ENTITATS I LA SOCIETAT.

 1. La Cambra de Contractistes assumeix com a principi bàsic de la seva relació amb les empreses associades i la societat transmetre una informació certa i completa de l’entitat i de les seves activitats. /li>
 2. La Cambra de Contractistes es compromet a sol·licitar i utilitzar exclusivament aquelles dades de les empreses associades que fossin necessàries per a la gestió eficaç dels seus fins estatutaris. Així mateix, la Cambra de Contractistes adoptarà les mesures necessàries per a preservar la confidencialitat d’aquelles dades facilitades per les empreses associades amb aquest caràcter.
 3. La Cambra de Contractistes promourà entre les empreses associades a la mateixa l’assumpció dels principis inclosos al UN Global Compact (Pacte Mundial de Nacions Unides) per al reconeixement i garantia dels drets humans, del treball, la sostenibilitat mediambiental i la lluita contra la corrupció. Aquets principis es troben recollits en el decàleg següent:
  1. Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts universalment.
  2. Les empreses han d’assegurar-se de què en cap cas no són còmplices en la vulneració de drets humans.
  3. Les empreses han de donar suport a la llibertat d’associació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
  4. Les empreses han de donar suport a l’eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció
  5. Les empreses han de donar suport a l’eradicació efectiva del treball infantil.
  6. Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en l’ocupació.
  7. Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
  8. Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.
  9. Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
  10. Les empreses han de treballar en contra de la corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió i el suborn.
 4. La Cambra de Contractistes promourà l’assumpció i compliment dels principis inclosos al Codi en totes aquelles organitzacions empresarials o institucions a les quals tingui representació directa o indirecta.

C/ PRINCIPIS APLICABLES A LES RELACIONS DE LA CAMBRA DE CONTRACTISTES AMB L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DEL SEU SECTOR PÚBLIC.

La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya i les persones que la representen, a més de la legislació vigent, han de complir les normes de conducta següents:

 1. Respectar les institucions i persones amb qui es relacionen en el desenvolupament de la seva activitat.
 2. Actuar de forma transparent.
 3. Informar les autoritats, càrrecs electes i la resta d’empleats públics amb qui es relacionin que estan actuant com a grups d’interès i que estan inscrits en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i, si s’escau, en un altre registre de grups d’interès.
 4. Facilitar la informació relativa a la identitat de la Cambra de Contractistes i els objectius i finalitats que aquesta representa.
 5. Garantir l’exactitud, completesa, precisió i actualització de la informació que s’inscriu en el Registre.
 6. No difondre la informació de caràcter confidencial que coneguin en l’exercici de la seva activitat.
 7. Actuar amb integritat i honestedat en el desenvolupament de la seva activitat i en les seves relacions amb les autoritats, els càrrecs electes i la resta d’empleats públics i no dur a terme cap activitat que pugui ser qualificada com a corrupta, deshonesta o il·legal.
 8. No posar les autoritats, els càrrecs electes i la resta d’empleats públics en cap situació que pugui generar un conflicte d’interessos.
 9. No influir ni intentar influir en la presa de decisions de manera deshonesta ni obtenir o intentar obtenir informació de manera deshonesta o a través d’un comportament inapropiat.
 10. No incitar, per cap mitjà, les autoritats, els càrrecs electes i la resta d’empleats públics a infringir la llei o les regles de comportament establertes als codis de conducta, i, en conseqüència, no realitzar cap obsequi de valor ni oferir cap favor o servei que pugui comprometre l’execució íntegra de les funcions públiques.
 11. Informar les empreses associades a l’entitat de l’existència del codi de conducta i dels principis i les obligacions que inclou i no representar interessos contradictoris o adversos sense el consentiment informat de les mateixes.
 12. No fer ús abusiu de la inscripció registral per donar-se publicitat, ni donar a entendre que el fet d’estar inscrits en el Registre els confereix una situació o privilegi especial davant els poders públics.
 13. Garantir que el personal al seu servei compleixi la normativa relativa a la prohibició d’intervenir en activitats privades després del cessament dels alts càrrecs i altres normes d’incompatibilitats dels alts càrrecs, diputats, funcionaris i personal al servei de les institucions.
 14. Acceptar que la informació proporcionada es faci pública.
 15. Acceptar i complir les mesures que s’adoptin en cas d’incompliment de les obligacions establertes per la llei o per aquest codi, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

Aprovat Assemblea General de 14.06.2016

feedback
x