Enviar candidatura

Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya, amb NIF nº Q0867010A, l'informa que, tal com disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, que els dades personals incloses en aquesta sol·licitud d'ocupació o currículum vitae seran incloses automàticament en els fitxers corresponents, sota responsabilitat de Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya, amb la finalitat exclusiva de formar part en els processos de selecció, borses de treball i contractacions que es portin a terme.

L'interessat dóna el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals amb la finalitat anteriorment esmentada. El titular també consent expressament que les seves dades personals es cedeixin a altres empreses que puguin estar interessades en el seu perfil professional, i té a la seva disposició la possibilitat exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.