cabecera banco de datos

Publicaciones

SKMBT_C45212040416450
Ene 2007

PLA D’ACCIÓ CONCERTADA PEL CANVI A LA CONSTRUCCIÓ

La construcció a l’economia catalana representa el 14 % de la demanda interna i el 9 % del valor afegit generat per l’economia catalana, la consecució d’objectius de millora de la productivitat del sector tindran un efecte directe sobre la competitivitat de l’economia catalana. A Catalunya resta per fer un ingent esforç en infraestructures que cal assolir amb contundents millores en el terreny de la innovació, l’eficiència i la qualitat. Per això la Cambra de Contractistes proposa desenvolupar un Pla d’Acció Concertada que aplegui a tots els agents que intervenen en el procés constructiu per aconseguir una construcció innovadora, eficient, de qualitat i tecnològicament avançada.
memoria_2005
Jun 2006

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2005

La Memòria d’Activitats de 2005 pretén informar de què es la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, qui la integra, quins són els seus objectius i quina és la seva línia de treball, tot destacant les principals actuacions desenvolupades per l’entitat: l’anàlisi de les dades de licitació pública i concurrència, el seguiment de les condicions de contractació, l’estudi dels projectes normatius que poden incidir de manera directa en el sector, així com promoure la innovació i la gestió del coneixement, entre d’altres.
analisis_economico
Abr 2006

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE OBRAS ASOCIADA A LA CÁMARA OFICIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE CATALUÑA 1997-2004

Un año más la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña ha elaborado el presente estudio con la finalidad de facilitar un mejor conocimiento del sector de la construcción mediante el análisis de las principales magnitudes económico-financieras de las empresas catalanas contratistas de obras y su evolución en los últimos años, para lo cual se han examinado las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil de 97 empresas con sede en Cataluña asociadas a la entidad.
perspec_2006
Mar 2006

LA CONSTRUCCIÓ CATALANA AL 2005. PERSPECTIVES PER A 2006

El sector de la construcció a Catalunya va créixer al 2005 un 5 per 100 impulsat bàsicament per l’increment de l’activitat en habitatges en un 9 per 100, l’obra pública ha tingut, en canvi un modest creixement de l’1 per 100 com a conseqüència de la caiguda de la licitació oficial al 2004. Per a l’any 2006 s’espera un creixement del 6,5 per 100, amb creixements del 7,5 per 100 en la construcció d’habitatges i del 10 per 100 en l’obra pública.
Accidents_laborals
Feb 2006

ACCIDENTS LABORALS AMB BAIXA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. CATALUNYA 2005

A partir de les dades d’accidentalitat laboral al sector de la construcció a Catalunya durant l’any 2005, que han minvat tant en termes absoluts, com en relació al nombre de persones ocupades, la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya i el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques desenvolupen unes reflexions sobre les causes estructurals de les mateixes i formulen un conjunt de propostes concretes per tal de continuar millorant la seguretat i la salut en el sector de la construcció.
Memoria_2004_2
Mayo 2005

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2004

La Memòria d’Activitats de 2004 pretén informar de què es la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, qui la integra, quins són els seus objectius i quina és la seva línia de treball, tot destacant les principals actuacions desenvolupades per l’entitat: el seguiment de les dades de licitació pública i de les condicions de contractació, l’anàlisi de l’evolució dels costos de construir, l’estudi de la conjuntura del sector durant l’any i la prevenció de riscos laborals, entre d’altres.
const_cat_al_2004._persp_2005
Mar 2005

LA CONSTRUCCIÓ CATALANA AL 2004. PERSPECTIVES PER A 2005

El sector de la construcció a Catalunya va créixer al 2004 un 3 per 100 impulsat bàsicament per l’increment de l’activitat en habitatges en un 3 per 100 i l’obra civil en un 11 per 100. Així mateix aquest any ha estat marcat per l’increment dels costos de construir, especialment en els productes siderúrgics i el coure, que han tingut increments extraordinaris.
Per a l’any 2005 s’espera un creixement global del 2,5 per 100, amb creixements del 3 per 100 en la construcció d’habitatges i del 5 per 100 en l’obra civil.
analisis_econ_fin_de_la_empresa_cont_de_obras_1997_2003
Ene 2005

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE OBRAS ASOCIADA A LA CÁMARA OFICIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE CATALUÑA 1997-2003

Un año más la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña ha elaborado el presente estudio con la finalidad de facilitar un mejor conocimiento del sector de la construcción mediante el análisis de las principales magnitudes económico-financieras de las empresas catalanas contratistas de obras y su evolución en los últimos años, para lo cual se han examinado las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil de 103 empresas con sede en Cataluña asociadas a la entidad.
nota_coyuntura_set_2004
Sep 2004

LA CONSTRUCCIÓ EN CATALUNYA. NOTA DE CONJUNTURA

A partir de l'anàlisi de les dades dels principals indicadors estadístics de la construcció a Catalunya del mes de juny hom revisa les previsions efectuades per a l'any 2004. La construcció a Catalunya l'any 2004 es caracteritzarà pel fet de que l'habitatge de nova construcció mantindrà el seu dinamisme, mentre que l'obra pública patirà un lleuger reajustament a la baixa. En conseqüència, es preveu una taxa de creixement del 4,5 per 100 en termes reals, motivat per un creixement en l'Edificació del 3 per 100 i de l'Obra Civil d'un 17 per 100.
memoria_2003
Mayo 2004

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2003

La memòria d'activitats 2003 pretén posar de manifest que és la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya, qui la integra, quins són els seus objectius i quina és la seva línia de treball, tot destacant les principals actuacions desenvolupades per l'entitat: el seguiment de les condicions de contractació pública i privada, la prevenció de riscos al sector de la construcció, l'estudi de la conjuntura del sector i les seves perspectives, etc.
accidents_laborals_amb_baixa_2003
Mayo 2004

ACCIDENTS LABORALS AMB BAIXA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. CATALUNYA 2003

L’any 2003 presenta una disminució generalitzada dels accidents laborals a la construcció catalana. Les dades d’accidentalitat laboral al sector de la construcció a Catalunya durant l’any 2003 han minvat tant en termes absoluts, com en relació al nombre de persones ocupades.
pers_2004._propostes_nou_govern
Ene 2004

LA CONSTRUCCIÓ CATALANA AL 2003 I PERSPECTIVES PER AL 2004. PROPOSTES AL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La construcció a Catalunya l'any 2003 s'estima que ha experimentat un creixement del 5,5 per 100 en termes reals, l'Edificació ha crescut al voltant d'un 3 per 100, mentre que l'Obra Civil ha crescut de forma espectacular fins arribar a un 20 per 100. Quant a l'evolució dels costos de construir, han tingut un creixement molt moderat del 2,5 per 100 en Edificació i de l'1,6 en Obra Civil. Quan a la previsió per a l'any 2004, hom preveu un lleu alentiment en les taxes de creixement que es concretaran en un increment global del 5 per 100, motivat per un creixement en l'Edificació de l'1,9 per 100 i de l'Obra Civil d'un 20 per 100.
analisis_economico_1997_2002
Ene 2004

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE OBRAS ASOCIADA A LA CÁMARA OFICIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE CATALUÑA 1997-2002

Un año más la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña ha elaborado el presente estudio con la finalidad de facilitar un mejor conocimiento del sector de la construcción mediante el análisis de las principales magnitudes económico financieras de las empresas catalanas contratistas de obras y su evolución en los últimos años, para lo cual se han examinado las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil de 98 empresas con sede en Cataluña asociadas a la entidad.
prevencion_riesgos._manual_2
Nov 2003

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN. MANUAL PRÁCTICO DE RESPONSABILIDADES

A partir del repaso al régimen de deberes y responsabilidades de las empresas del sector en materia de seguridad y salud, se hace hincapié en el derecho y el deber de las mismas de mantener la disciplina en materia de prevención de riesgos laborales. Para ello se recoge de la normativa pactada en el Convenio General del Sector de la Construcción y se proponen unos procedimientos que permitan el ejercicio de dicha potestad con plenas garantías para todos los afectados.
memoria_2002
Mar 2003

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2002

La memòria d’activitats 2002 pretén posar de manifest que és la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, qui la integra, quins són els seus objectius i quina és la seva línia de treball, tot destacant les principals actuacions desenvolupades per l’entitat: el seguiment de les condicions de contractació pública i privada, la prevenció de riscos al sector de la construcció, tot recollint el Manifest Empresarial per a la reducció d’accidents de la construcció, l’estudi de la conjuntura del sector durant l’any 2002 i les seves perspectives per a l’any 2003, etc.
analisis_economico_1997_2001
Ene 2003

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE OBRAS ASOCIADA A LA CÁMARA OFICIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE CATALUÑA 1997-2001

Un año más la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña ha elaborado el presente estudio con la finalidad de facilitar un mejor conocimiento del sector de la construcción mediante el análisis de las principales magnitudes económico financieras de las empresas catalanas contratistas de obras y su evolución en los último años, para lo cual se han examinado las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil de 83 empresas con sede en Cataluña asociadas a la entidad.
memoria_2001
Mayo 2002

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2001

La memòria d’activitats 2001 pretén posar de manifest que és l’entitat, qui la integra, quins són els seus objectius i quina és la seva línia de treball, tot destacant les principals actuacions desenvolupades per la Cambra de Contractistes durant aquest any 2001: el seguiment de les condicions de contractació, lluita contra l’accidentalitat del sector, l’estudi de la conjuntura del sector i la seva evolució, l’estudio de la contractació privada i la seva ordenació, etc. Per desenvolupar totes aquestes actuacions la Cambra de Contractistes ha realitzat les propostes que ha considerat adients per a la millora i dignificació del sector, col·laborant de forma franca i positiva amb totes les Administracions Públiques, entitats i col·lectius compromeses en aquesta tasca.
analisis_socis_ccoc_1997_2000
Mar 2002

ANÁLISIS DE LA EMPRESA CATALANA CONTRATISTA DE OBRAS ASOCIADA A LA CÁMARA OFICIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE CATALUÑA (1997-1998-1999-2000)

Por segundo año consecutivo la Cámara de Contratistas a elaborado el presente estudio con la finalidad de facilitar un mejor conocimiento del sector mediante el análisis de las principales magnitudes económico financieras de las empresas catalanas contratistas de obras. Para ello se han examinado las cuentas anuales de depositadas en el registro mercantil de 72 empresas con sede en Cataluña asociadas a la entidad. Dichos resultados se han puesto en relación con los obtenidos en los años precedentes a los efectos de poder analizar su evolución en el tiempo.
accidents_laborals_amb_baixa_1995_2001
Mar 2002

ACCIDENTS LABORALS AMB BAIXA. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 1995-2001

El Departament d'Estudis de l'entitat ha analitzat les dades d'accidentalitat del sector de la construcció a Catalunya elaborades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya durant els darrers anys i les han posat en relació amb el nombre de treballadors del sector de la construcció donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social per tal d'obtenir el nombre d'accidents que es produeixen per cada 10.000 treballadors del sector de la construcció. El resultat de l’estudi posa de manifest que per segon any consecutiu el nombre total d’accidents laborals amb baixa al sector de la construcció per cada deu mil treballadors s’ha reduït, destacant especialment per la seva importància la reducció de l’índex referit als accidents mortals.
nota_conjuntura_2001._pers_2002
Feb 2002

NOTA DE CONJUNTURA DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2001. PERSPECTIVES PER 2002

La construcció a Catalunya durant l’any 2001 va experimentar un creixement del 5 per 100 com a conseqüència de l’importat creixement de les obres d’Infraestructures del 13,5 per 100, que compensa la moderació del creixement de l’edificació que es concreta en un 3 per 100. Per la seva banda, els costos e construir han moderat el seu increment que s’ha fixat en un 0,8 per 100 en Edificació i un 1,2 en Obra Civil. Quan a les perspectives per a l’any 2002, hom preveu un increment de l’activitat constructora del 3 per 100, motivat per un creixement important de l’Obra Civil del 15 per 100, un creixement moderat del 2 per 100 de l’Edificació no Residencial i la Rehabilitació i Manteniment d’Edificis, i un creixement gairebé nul de la construcció Habitatge.
conjuntura_2000_2001._nota_de_sintesi
Mayo 2001

LA CONJUNTURA DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2000-2001. NOTA DE SÍNTESI

La construcció a Catalunya l'any 2000 ha experimentat un creixement del 7 per 100 en termes reals, l'Edificació, tant la residencial com la no residencial, ha crescut al voltant d'un 7 per 100, mentre que la Obra Civil ha experimentat un creixement del 12 per 100. Quan a l'evolució dels costos de la construcció s'ha produït un alentiment del seu creixement, al voltant d'un 4 per 100 en Edificació i d'un 7'5 per 100 en Obra Civil. Quan a la previsió per a l'any 2001, s'espera un cert alentiment de els taxes de creixement que es concretaran en una taxa global propera al 5 per 100, on l'Edificació residencial creixerà un 3 per 100, la no residencial un 4'8 per 100 i l'Obra Civil un 13'5 per 100.
acuerdo_mejora_sist_protec_social
Abr 2001

ACUERDO PARA LA MEJORA Y EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El 9 de abril de 2001, el Gobierno, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y la Confederación de Comisiones Obreras suscribieron en Madrid el Acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social. La trascendencia del mismo para todas las empresas y trabajadores ha motivado que desde esta entidad se le haya dado la máxima difusión procediendo a la publicación íntegra de su texto.
MEMORIA_2000
Feb 2001

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2000

La memòria d'activitats 2000 pretén posar de manifest que és l'entitat, qui la integra, quins són els seus objectius i quina és la seva història, per, tot seguit, exposar les línies mestres que han conformat l'actuació de l'entitat durant el darrer any 2000, el compromís de propiciar i col·laborar en el procés de revisió i millora del sector de la construcció, la voluntat decidida de participar activament en la lluita contra l'accidentalitat laboral, l'estudi de l'evolució del sector, l'anàlisi de la situació actual de les infraestructures a Catalunya, ... I per això, aquesta entitat ha fet sentir la veu de les empreses que la integren, ha realitzat les propostes que ha considerat més beneficioses pel sector i ha col·laborat amb una actitud clarament positiva i participativa amb tota persona interessada en treballar per la millora del sector de la construcció.
que_hacer_en_caso_de_accidente
Feb 2001

MANUAL PRÁCTICO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN. ¿QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE?

La accidentalidad laboral es una de las máximas preocupaciones del sector de la construcción. Por este motivo esta entidad, a través de su Comisión de Seguridad y Salud, comisión integrada por técnicos especialistas en prevención de riesgos de más de treinta empresa constructoras asociadas, ha elaborado el presente opúsculo que, planteando la problemática desde el punto de vista de la prevención, analiza dos momentos básicos: el momento inicial, incidiendo en la obligación legal del empresario de adoptar las medidas tendentes a garantizar eficazmente el derecho a la integridad y seguridad en el trabajo, y el momento inmediatamente posterior a la producción de un accidente, incidiendo en los deberes de auxilio, comunicación a la autoridad laboral y recogida de información de las circunstancias en que se ha producido en evento lesivo.
analisis_socis_ccoc_1997_1998_1999
Feb 2001

ANÁLISIS DE LA EMPRESA CATALANA CONTRATISTA DE OBRAS ASOCIADA A LA CÁMARA OFICIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE CATALUÑA 1997-1998-1999

El presente estudio tiene por objeto el análisis de las magnitudes económico financieras más representativas de las empresas contratistas de obras catalanas durante los años 1997, 1998 y 1999. Para ello se ha procedido al análisis de las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil de 69 empresas asociadas a la entidad que tienen su sede en Cataluña y que se han ordenado en tres categorías diferentes: P (aquellas cuya cifra de negocio es inferior a 1.000 millones de pesetas), M (aquellas cuya cifra de negocios es superior a 1.000 millones de pesetas e inferior a 5.000 millones de pesetas) y G (aquellas cuya cifra de negocios es superior a 5.000 millones de pesetas). El objeto de este estudio no es otro que el dar a conocer la realidad de la empresa contratista de obras catalana.

Log in

feedback
x