cabecera banco de datos

Publicaciones

accidents_laborals_amb_baixa_1995_2000
Feb 2001

ACCIDENTS LABORALS AMB BAIXA. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 1995-2000

El Departament d'Estudis de l'entitat ha analitzat les dades d'accidentalitat del sector de la construcció a Catalunya elaborades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya durant els darrers anys i les han posat en relació amb el nombre de treballadors del sector de la construcció donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social per tal d'obtenir el nombre d'accidents que es produeixen per cada 10.000 treballadors del sector de la construcció. Fruit d'aquests estudis es posà de manifest que el nombre d'accidents laborals amb baixa al sector de la construcció per cada deu mil treballadors es va reduir durant el darrer any 2000 tant en relació als accidents lleus, com els greus, com els mortals, aquesta tendència es manté per tercer any consecutiu respecte dels accidents mortals, i per segon any consecutiu respecte dels accidents greus.
persp_a_cat_per_2000_2001._informe_conj
Oct 2000

PERSPECTIVES DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA PER AL 2000 - 2001. INFORME DE CONJUNTURA

La construcció catalana creixerà durant l'any 2000 un 7 per 100 en termes reals, l'Edificació, residencial i no residencial, ho farà aproximadament en un 7 per 100, mentre que la rehabilitació i manteniment ho farà en un 5 per 100, l'Obra Civil, per la seva banda, creixerà al voltant d'un 12 per 100. Quan als costos, es detecta un clara desacceleració durant aquests mesos d'estiu. Les perspectives per a l'any 2001 reflecteixen una pèrdua general de dinamisme de l'Edificació, amb un creixement global del 3'8 per 100, mentre que l'Obra Civil mantindrà la seva activitat en expansió oscil·lant entre un 13 i un 14 per 100. En conseqüència, hom pot preveure per al conjunt de l'any 2001 un creixement del sector de la construcció a Catalunya del 5 per 100.
memoria_1999
Feb 2000

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 1999

Memòria de les principals activitats desenvolupades per l'entitat durant l'any 1999. S'inicia l'obra amb la presentació de l'entitat, els seus objectius, membres, història, i funcionament, per continuar amb la relació d'aquells textos que defineixen els eixos centrals de l'actuació de la institució durant el darrer any, l'estudi del mercat de la construcció, anàlisis de les dades econòmiques del sector, el problema dels costos a la construcció, els greu problema de la sinistralitat laboral, la reforma de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, les propostes de futur formulades per l'entitat per tal de millorar el sector, … Qüestions aquestes en les quals l'entitat ha fet arribar a les institucions i a tota persona que pogués estar interessada, la opinió de les empreses que la integren i que constitueixen una part essencial del sector de la construcció a casa nostra.
const_a_cat_al_1999._persp_2000_2002
Feb 2000

LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA. EVOLUCIÓ AL 1999. PERSPECTIVES 2000-2002

L'any 1999 ha estat un bon any per a la construcció a Catalunya que en el seu conjunt va créixer un 9 %, el creixement en el nombre d'habitatges iniciats es va moderar fins al 9 %, mentre que la licitació oficial augmentà fins a un 10,3 %. Aquest creixement a portat aparellat una forta pressió dels costos, que en molts casos ha hagut de ser absorbit per les empreses constructores, i l'augment en el número de licitacions públiques declarades desertes. Pels propers anys el cicle expansiu anirà perdent força, amb un creixement del 8 % a l'any 2000, del 6 % a l'any 2001 i del 3 % a l'any 2002, durant aquest any el creixement de l'obra civil serà més important que no pas el de l'edificació, i especialment que el de la construcció de nous habitatges que anirà perdent cada cop més força.
10_propostes_augmentar_comp
Oct 1999

10 PROPOSTES PER AUGMENTAR LA COMPETITIVITAT DE LA CONSTRUCCIÓ CATALANA

La construcció es el primer sector industrial a Catalunya, l´any 1998 va facturar 1.935,2 milions de pessetes, i és també el sector més important en termes d´ocupació amb un total de 215.000 llocs de treball directes i un total de 540.000 persones el lloc de treball dels quals depenen, directament o indirecta de la construcció. Però al mateix temps, és un sector d´estructura molt complexa en el qual intervenen una multiplicitat d´agents. En aquest context, la Cambra Oficial de Contractistes d´Obres de Catalunya formula 10 propostes per augmentar la competitivitat del sector a fi i efecte de configurar un sector de la construcció fort, competitiu, capaç d´absorbir les noves tecnologies i de respondre a les noves exigències de recuperació i manteniment del medi ambient.
persp_a_cat_per_1999_2000._informe_conj
Sep 1999

PERSPECTIVES DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA PEL 1999-2000. INFORME DE CONJUNTURA

Seguint el procés de fort creixement del sector, la construcció catalana ha mantingut un fort dinamisme durant el primer semestre d´aquest any. Els habitatges iniciats durant aquest primer semestre augmenten un 26 % mentre que la licitació d´obra pública durant aquest mateix període a disminuït un 8,4 %, encara que es preveu que a finals d´any aquesta tornarà a incrementar-se per tercer any consecutiu. Aquest creixent manté la forta pressió dels costos de construcció que han sofert un augment interanual del 8,2 % durant aquests primers sis mesos. Es destaca que la lentitud d´algunes Administracions en assimilar l´increment del costos de la construcció ha produït que augmenti el nombre d´obres públiques "desertes". Pel que fa al futur, es preveu que la construcció a Catalunya que creixerà durant el 1999 al voltant d´un 9,1 %. L´edificació creixerà un 8,9 % especialment gràcies al creixement en la construcció de nous habitatges que es manté en un 12 %. Per la seva banda, l´obra civil creixerà en un 11 % com a conseqüència de l´increment experimentat en la licitació oficial. Les perspectives per l´any 2000 reflecteixen un creixement del 6-7 % en el qual l´edicicació perdrà dinamisme -5,5 %, menttre que l´obra civil mantindrà el seu creixement en un 14 %.
const_a_cat._avanc_1998._previsio_1999
Feb 1999

LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA. AVANÇ 1998. PREVISIÓ 1999

L´expansió al sector de la construcció durant l´any 1998 ha estat general, destacant el dinamisme de l´habitatge de nova construcció, així mateix, cal destacar el fet de que l´increment del cost laboral i dels preus de certs materials de construcció han tingut un fort impacte en el cost de la construcció, el que demana l´acció concertada i la col·laboració de tots el agents implicats per tal de posar-hi fre. "La construcció consolida el seu creixement gràcies al bon comportament de l'Edificació. Després de 6 anys de retrocés, les obres públiques augmentaran al 1998. Per que fa l´any 1999, continuarà el creixement del sector, si be aquest ja no serà homogeni, l´obra civil prendrà el protagonisme del sector de la construcció, així com seran també considerables els creixements referents a l´edificació no residencial, i a la rehabilitació i manteniment d´edificis.
la_competiv_de_la_const
Nov 1998

LA COMPETITIVITAT DE LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ

El 4 de novembre de 1997 la Comissió de la Unió Europea adoptà una Comunicació dirigida al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social, i al Comitè de les Regions sobre la competitivitat en el sector de la construcció. L´esmentada comunicació que es reprodueix a la publicació, destaca l´importància del sector de la construcció com un del principals sectors de l´economia de la Unió Europea. Un sector enfrontat a importants reptes futurs per la qual cosa exposa y analitza tot un conjunt de 65 mesures l´objectiu de les quals es preparar a aquest sector per afrontar amb garanties el futur fomentant la competitivitat del sector. S´inclou també el Dictamen realitzat pel Comitè Econòmic i Social en relació a la Comunicació abans comentada en el qual es puntualitzen determinats aspectes de la Comunicació i subratlla l´importància d´algunes de les mesures proposades.
manifest_competiv
Nov 1998

MANIFEST PER LA COMPETITIVITAT DE LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ CATALANA

La Junta Directiva de la Cambra de Oficial de Contractistes d´Obres de Catalunya va aprovar a la seva reunió de 20 d´octubre de 1998 el present manifest l´objecte del qual es afavorir la competitivitat de la indústria de la Construcció com únic mecanisme que permetrà absorbir l´increment de costos de la construcció i així fer possible construir les infrastructures, els equipaments i els habitatges que calen als ciutadans de Catalunya, amb qualitat, durabilitat i confort, i amb ple respecte al medi ambient. El manifest conté 15 mesures que la Cambra Oficial de Contractistes d´Obres de Catalunya es compromet a recomanar a les seves empreses i, en la part que li correspongui, de dur a terme. Es tracta de mesures encaminades a potenciar la formació professional en qualsevol de les seves modalitats, incorporar a les empreses sistemes de qualitat, col·laborar amb l´Institut de la T
informe_condic_contrac
Jul 1998

INFORME SOBRE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PÚBLIQUES A CATALUNYA

La Cambra Oficial de Contractistes d´Obres de Catalunya encarregà als seus serveis tècnics el seguiment de les condicions de contractació de les administracions públiques actuants a Catalunya per tal de comprovar la seva adequació a la normativa aplicable. Com a conseqüència d´aquesta tasca es vàren realitzar entre 1995 i 1998 més d´un centenar d´impugnacions. Fruit d´aquesta tasca sorgeix el present informe on es posen de manifest les principals irregularitats detectades en les condicions de contractació de les diverses administracions públiques -excés de classificació, terminis de pagament superiors als fixats per la llei, renúncia a drets propis del contractista, …- i es fan un conjunt de propostes per tal de reconduir la situació i garantir el ple respecte dels agents que participen al procediment licitatori als drets i deures previstos a la llei.
manifest_competiv._1993
Mar 1993

MANIFEST PER LA COMPETITIVITAT I EL TREBALL EN LA INDÚSTRIA DE LES OBRES PÚBLIQUES

Als darrers tres anys, la disminució del mercat de les inversions en obres públiques a Catalunya, la posició de domini de les administracions i el retard d´aquestes en fer els seus pagaments han provocat un excés de competència entre les empreses constructores que ha posat en perill la seva pròpia supervivència, i especialment la de les petites i mitjanes constructores. Per aquest motiu l´Assamblea General de la Cambra Oficial de Contractistes d´Obres de Catalunya adoptà en la seva reunió de 16 de març de 1993 un conjunt de propostes encaminades principalment a corregir aquesta situació d´excés de competència en les obres públiques, regularitzar el deute de les administracions, controlar el retard en els pagaments i exigir el pagament dels interessos de demora.
utes

UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS. 1996

La creciente complejidad y exigencia de los mercados, así como la necesidad progresiva de repartir los riesgos de la actividad constructiva han dado lugar a que proliferen cada vez más las Uniones Temporales de Empresas, que tienen por objeto establecer mecanismos de colaboración empresarial. La presente obra, de D. Antonio Huguet, Economista y responsable del Departamento Contable y Fiscal de la Compañía ACSA, tiene por objeto dar una visión global de la nornativa básica que regula esta figura, atendiendo a sus aspectos legales y formales, y teniendo en cuenta la legislación fiscal, contable y mercantil vigente en la fecha de su publicación.

images/arxius/publicacions/manual_contabilidad.jpg

manual_contabilidad

MANUAL PRÁCTICO DE ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS. 2ª EDICIÓN. 2004

La Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña publicó en 1994 la primera edición de este manual con la finalidad de facilitar a las empresas del sector de la construcción la adaptación de su contabilidad al nuevo marco surgido con la Orden de 27 de enero de 1993, por la que se aprobaba la adaptación sectorial del Plan General Contable. Hoy transcurridos diez años, en los que se han ido acumulando nuevas experiencias y conocimientos, se ha decidido proceder a la publicación de esta segunda edición, corregida y ampliada. La presente obra, de Dña. Montse García Guerrero, D. Valenti Pich Rosell i Antoni Puig Rimbau, economistas y grandes conocedores de la problemática contable y de las particularidades de las empresas constructoras, pretende, como en su primera edición, ser un instrumento útil y práctico de apoyo a los responsables de contab
estudio_adjudic_contractos_obra

ESTUDIO SOBRE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR MEDIO DE SUBASTAS Y CONCURSOS. 1995

Es obvio que en todo el proceso de licitación de los contratos, el momento clave es el de la adjudicación del contrato, y en este instante es básico el precio de la licitación. De ahí la trascendencia de esta obra que pretende analizar la evolución de los precios en las licitaciones producidas en los años 1993 y 1994. Los autores de este trabajo, D. Eduard Berenguer, D. Fernando Balcells y Dña. Glòria Rubert, miembros todos ellos del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona, han realizado el seguimiento de los precios de adjudicación, tratando de determinar el comportamiento de los diversos agentes que intervienen en su formación.

images/arxius/publicacions/manifest_competiv.jpg

images/arxius/publicacions/Paginas_de_Inf_Econ_2011_2012_v_14_03_12.jpg

manual_reclamacion_intereses

MANUAL PRÁCTICO DE RECLAMACIÓN DE INTERESES DE DEMORA EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS. 1995

Es un fenómeno bien conocido el de la morosidad de las Administraciones Públicas, situación que produce no pocos perjuicios a aquellas empresas que contratan con ellas. De ahí la extraordinaria utilidad de esta obra que pretende facilitar a las empresas afectadas el medio de evitar, o cuanto menos corregir este perjuicio: la reclamación de los intereses de demora. D. Juan Carlos Savall Olivella, Abogado, responsable del Departamento de Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de Catalunya de la empresa NECSO, da a esta obra un enfoque totalmente práctico a la cuestión, incluyendo los correspondientes modelos de reclamación.

Log in

feedback
x