cabecera noticias

Activitats Cambra nº 06/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 12 de febrer de 2018

Activitats institucionals:

12/02/2018 Presentació del nou Pla Director de l’Aeroport de Barcelona. El President assistí a l’acte organitzat pel Ministerio de Fomento per a fer la presentació del nou Pla Director de l’Aeroport de Barcelona.

12/02/2018 Junta Directiva.

13/02/2018 La Cambra de Contractistes a la negociació col·lectiva. La Cambra de Contractistes, mitjançant els seus representants, participà la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de Barcelona.

14/02/2018 La Cambra de Contractistes amb l’Ajuntament de l’Hospitalet. El President assistí a l’acte de presentació del pla d’actuacions de l’Ajuntament de l’Hospitalet per a l’any 2018

15/02/2018 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción. El President assistí a la reunió del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción a la qual es van tractar les principals qüestions que afecten al sector de la construcció a Espanya.

15/02/2018 La Cambra de Contractistes al Col·legi d’Enginyers de Camins a Girona. El Secretari va exposar a la seu de la delegació de Girona del Col·legi d’Enginyers de Camins les principals novetats que introdueix la Llei 19/2017, de Contracte del Sector Públic en la contractació pública d’obres.

Altres activitats:

13/02/2018 La Cambra de Contractistes interposa dos recursos contenciós administratius contra Infraestructures.cat. La Cambra de Contractistes, conjuntament amb d’altres entitats, interposà recurs contenciós administratiu contra les obres:

- ‘Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Reforçament, eixamplament i millora del traçat de la carretera C-28 del PK 41+920 al 45+850. Tram: Baqueira – límit de comarca (Clau AL – 05020.2).

- ‘Acord marc per la contractació de les obres RAM 2018 del Departament d’Ensenyament’

en considerar que els plecs de bases aprovats per l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. vulneren els principis d’igualtat i no discriminació, restringeixen indegudament la concurrència limitant l’accés de les empreses, especialment les mitjanes i petites, i inclouen l’obligació de les empreses de facilitar informació confidencial dels seus treballadors.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 19 de febrer de 2018

19/02/2018 La Cambra de Contractistes a la jornada ‘Aigua i ciutat’.

19/02/2018 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional.

20/02/2018 Comissió Jurídica.

21/02/2018 La Cambra de Contractistes presenta l’Informe de Conjuntura.

22/02/2018 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures.

22/02/2018 La Cambra de Contractistes a la negociació col·lectiva.

23/02/2018 La Cambra de Contractistes a BB Construmat.

CIRCULARS ENVIADES

- Laboral 3/2018 ‘Conveni de la construcció de la província de Barcelona. Publicació del calendari laboral 2018’.

- Laboral 4/2018 ‘Conveni de la construcció de la província de Barcelona. Publicació de les taules salarials per a l’any 2017’

Log in

feedback
x