cabecera noticias

Activitats Cambra nº 04/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 29 de gener de 2018

Activitats institucionals:

29/01/2018 La Cambra de Contractistes amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El President, acompanyat dels senyors Francisco Gutiérrez, president del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, Josep Túnica, president d’ASINCA, Pere Macies, president del Cercle d’Infraestructures, i Salvador Guillermo, director d’Economia de Foment del Treball Nacional, va dinar amb el senyor Enric Ticó, President, i Pere Calvet, director general, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb qui analitzaren possibles vies de col·laboració entre aquesta empresa i el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya.

30/01/2018 La Cambra de Contractistes a la negociació col·lectiva. La Cambra de Contractistes, mitjançant els seus representants, participà la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de Barcelona.

30/02/2018 La Cambra de Contractistes amb el Ministerio de Fomento. El President, acompanyat dels senyors Francisco Gutiérrez, president del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, Salvador Guillermo, director d’Economia de Foment del Treball Nacional, Josep Túnica, president d’ASINCA, i del senyor Josep Sánchez Llibre, responsable de relacions amb les Corts de la CEOE, es va reunir amb l’Excm. Sr. D. Íñigo de la Serna, Ministro de Fomento, i el senyor D. Julio Gómez Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, a qui presentaren l’informe del Consell Assessor d’Infraestructures titulat ‘Les vies d’alta capacitat: la urgència d’un nou model de gestió’ i amb que analitzaren possibles vies de col·laboració.

31/01/2018 La Cambra de Contractistes amb la Gestora de Runes de la Construcció.El President assistí a la reunió del Consell d’Administració de l’empresa Gestora de Runes de la Construcció, S.A.

02/02/2018 La Cambra de Contractistes a Foment Infraestructures. Els membres de la comissió Foment Infraestructures i Equipaments, que presideix el senyor Joaquim Llansó, abordaren diferents qüestions relacionades amb les infraestructures i els equipaments a Catalunya, i van aprovar el catàleg d’obres d’equipaments de Catalunya pendents d’execució.

02/02/2018 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya. El President participà a la reunió del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya.

Altres activitats:

29/01/2018 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Fogars de la Selva. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Adequació de pas per bicicletes al pont de la ctra. BV - 5122 en el marc de la ruta de la Tordera i la seva futura integració a les vies blaves” en considerar que no es ajustada a dret la inclusió com criteri d’adjudicació de la valoració de l’experiència de l’empresa.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 5 de febrer de 2018

05/02/2018 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional.

06/02/2018 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción.

07/02/2018 Comissió de l’Empresa Familiar.

09/02/2018 Comissió de Seguretat i Salut.

CIRCULARS ENVIADES

Fiscal 1/2018 ‘Modificació de la normativa bàsica de desenvolupament reglamentari en matèria tributària’.

Laboral 2/2018 ‘Cotitzacions socials per l’any 2018’.

Seguretat 1/2018 ‘Reducció de cotitzacions per contingències professionals. Índexs de sinistralitat general i extrema per a 2017’.

Log in

feedback
x