cabecera noticias

"I la inversió pública?", La Vanguardia 20-04-2016

I la inversió pública?

La inversió pública desenvolupa un paper cabdal en la competitivitat i la qualitat econòmica, social i ambiental d’un territori perquè facilita, conjuntament amb la inversió privada, poder oferir als seus habitants les millors condicions d’oportunitat, qualitat de vida i serveis.

L’any 2015 la inversió pública fou el 2,7% del PIB de la Zona euro (3,6% el 2009), sent a Espanya el 2,1% (5,1% el 2009). En el període 2009-2015 la disminució de la inversió ha suportat, a Espanya, el 45% de la reducció del dèficit, i el 22% a la zona Euro.

I a Catalunya? A manca de dades oficials publicades, s’estima que la inversió pública va ser, aproximadament, l’any 2015, de l’1,9% del PIB (1,6% segons els pressupostos d’inversió en infraestructures dels tres nivells de govern, més el 0,3% de la recerca i desenvolupament).

Aquestes dades s’han de minorar, probablement, a causa de la baixa execució pressupostària a Catalunya del Ministeri de Fomento (direccions generals, organismes autònoms i empreses públiques com Ports de l’Estat, ADIF, Enaire, etc), que els darrers 15 anys només ha executat, de mitjana, el 78% del previst als pressupostos generals de l’Estat, mentre que el 2013, la darrera dada publicada, fou només el 65% (el capítol 3 dels anuaris estadístics del Ministeri de Foment, dedicat a la liquidació per territoris de la inversió real, ha deixat de ser accessible a la seva web).

La caiguda de la inversió pública a la zona euro en els darrers anys ha impulsat diverses instàncies nacionals i internacionals a demanar que s’estimuli la despesa en inversió pública com a forma d’incrementar la demanda a curt termini i augmentar el potencial de l’economia. Responent a aquesta demanda, la Unió Europea va adoptar el Pla d’Inversió per a Europa (2015), conegut com pla Juncker.

Un estudi recent del Banc Central Europeu demostra que l’augment de la inversió pública en infraestructures, sota circumstàncies determinades per tal que la inversió sigui efectiva, afavoreix el creixement i la millora de les finances públiques, suggerint que cal un canvi en les polítiques de consolidació fiscal fins ara adoptades.

El juny del 2015, Foment del Treball Nacional va publicar el document “Per un nou model de gestió d’infraestructures”, l’actualització del qual es farà pública aviat, en el qual s’analitzaven quins canvis s’han d’introduir, en línia amb les recomanacions dels organismes internacionals, en les polítiques d’infraestructures perquè la inversió sigui efectiva.

Aquest baix volum inversor, per sota de l’espanyol o de la zona euro, en cas de mantenir-se en el temps, posa en risc la competitivitat de l’economia catalana i la qualitat de vida dels seus ciutadans. Quantes oportunitats, llocs de treball, riquesa i benestar s’han perdut per la manca, per exemple, del corredor mediterrani de mercaderies, d’unes rodalies eficients o d’equipaments socials necessaris?

Joaquim Llansó Nores

President de la Comissió d’Infraestructures de Foment del Treball Nacional

Log in

feedback
x