cabecera noticias

"S'esperen anys de creixement constant (de la rehabilitació)", article de Joaquim Llansó, president de la CCOC. Catalunya Construeix 27-02-2015

S’ESPEREN ANYS DE CREIXEMENT CONSTANT

D’acord amb les últimes dades oficials, a Catalunya hi ha un total de 2.944.944 vivendes, de les quals 2.107.142, més del 70%, són anteriors al 1991, és a dir, tenen més de 25 anys. Això suposa que la majoria d’aquests edificis,no només necessiten una renovació per corregir l’efecte del desgast propi del pas del temps i de l’ús, sinó que a més necessiten adaptar-se a les noves tecnologies, a les noves exigències de confort, a les noves normatives en matèria d’accessibilitat de les persones i d’eficiència energètica. En aquest context, és fàcil pronosticar que al sector de la rehabilitació l’esperen uns anys de creixement constant.

No obstant, amb l’objectiu de poder consolidar aquest creixement és necessari crear una sèrie de condicions que permetin complir aquests pronòstics: l’establiment d’una fiscalitat clara, amb tipus impositius reduïts que facin aflorar bona part de l’economia submergida avui existent, la introducció de mecanismes que donin transparència al mercat, facilitant la contractació d’empreses especialitzades, com el registre Consta, creant mecanismes que facilitin el finançament de les comunitats de propietaris mitjançant productes bancaris i mecanismes d’aval, adoptant mesures de promoció fiscal de la rehabilitació combinant incentius indirectes, com les desgravacions fiscals, amb incentius directes consistents en polítiques específiques de subvencions als col·lectius amb menys recursos, i l’elaboració per part dels poders públics de programes plurianuals de rehabilitació dels edificis públics, així com dels seus parcs de vivendes públiques.

El sector de la rehabilitació incideix directament en la societat, millorant les condicions de vida dels seus ciutadans, i indirectament, mitjançant la creació d’ocupació i riquesa al territori. No ens podem permetre el luxe d’oblidar-ho

Joaquim Llansó

PRESIDENT DE LA CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA (CCOC)

 

Catalunya Construeix 27-02-2015

Log in

feedback
x