cabecera noticias

Activitats Cambra nº 31/2015

RESUM SETMANAL D’ACTIVITATS. Setmana de l’1 de setembre de 2015

Activitats institucionals:

01/09/2015 La Cambra de Contractistes amb PROMUSA. El President i el Secretari es van reunir amb el senyor Lluís Costa Privat, gerent, Antonio Rubio Alonso, director financer i administratiu, i Jordi Ribera, director tècnic, de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès (PROMUSA) per tal de fer-los a mans el document de propostes de millora de la contractació pública elaborades per l’entitat i comentar diversos aspectes relacionats amb les seves darreres licitacions.

Altres activitats:

07/08/2015 La Cambra de Contractistes presentà al•legacions al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al•legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Execució de les obres contingudes en el projecte ‘Renovació de la xarxa de sanejament del passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col•lector en alta LR02. Actuació 2: Clavegueram municipal”.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 7 de setembre de 2015

09/09/2015 La Cambra de Contractistes a la jornada ‘Catalunya Infraestructuras’.

09/09/2015 La Cambra de Contractistes amb l’Ajuntament de Barcelona.

CIRCULARS ENVIADES

Contractació 13-2015 “Inclusió incorrecta de la documentació en els sobres de l’oferta”.

Fiscal 03-2015 “Impost sobre els habitatges buits”.

Fiscal 04-2015 “Habilitació de pagament de nous models de liquidació pel sistema CL@VE PIN”.

General 15/2015 “Infraestructures ferroviàries”.

General 16-2015 “Mesures d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica”.

General 17-2015 “Igualtat efectiva de dones i homes”.

Laboral 19-2015 “Liquidació i ingrés de quotes a la Seguridad Social”.

Laboral 20/2015 “Conveni col•lectiu del sector de la construcció i les obres públiques de Girona”.

Laboral 21/2015 “Conveni de la Construcció de Barcelona. Publicació dels increments salarials 2015”.

Laboral 22/2015 “Liquidació i ingrés de quotes a la Seguridad Social. Principals novetats”.

Legislació BOE 8/2015

Log in

feedback
x