cabecera noticies

Activitats Cambra nº 39/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 29 d’octubre de 2018

Activitats institucionals

- 30/10/2018 Comissió Jurídica

Els membres de la Comissió analitzaren les principals qüestions jurídiques que afecten a les empreses contractistes d’obres.

- 30/10/2018 La Cambra de Contractistes rep a la Asociación Técnica de Carreteras

L’entitat acollí la reunió preparatòria del VII Simposio de Túneles que tindrà lloc a Barcelona durant el mes de febrer. La reunió va ser presidida pel senyor Rafael López Guarga, Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.

- 31/10/2018 La Cambra de Contractistes a la Taula de Contractació Pública

El President i el Secretari assistires a la reunió de la Taula de Contractació Pública de l’Ajuntament de Barcelona.

Altres activitats

- 30/10/2018 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

La Cambra de Contractistes va formular al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació, adjudicació i ulterior execució del contracte ‘Execució de les obres descrites en el projecte constructiu i EBSS per a les obres de millora de la xarxa de clavegueram de Sant Pere de Ribes – Actuació núm. 9 del Pla Director’ en considerar no ajustada a Dret la valoració de l’experiència de l’equip responsable de l’obra i incorrectes els paràmetres establerts per determinar l’eventual concurrència d’ofertes anormalment baixes .

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 5 de novembre de 2018

- 5/11/2018 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

- 6/11/2018 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya.

- 7/11/2018 La Cambra de Contractistes amb el Secretari General de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

- 8/11/2018 Comissió PIMES

- 9/11/2018 La Cambra de Contractistes a la Negociació Col·lectiva

 

 

 

feedback
x