cabecera noticies

Els punts claus de la gestió d'infraestructures. Article del Director General de la CCOC, Joaquim Llansó, a la revista Camins.cat nº Sep-Oct 2013

Els punts claus en la gestió d’infraestructures

 

L’enginyer de Camins Joaquim Llansó i Nores és L’Expert del nou número de la revista Camins.cat, dedicat a la gestió d’infraestructures. L’avalen 35 anys de professió com a contractista, promotor de grans infraestructures d’obres públiques i com a director d’obra. FCC, Grup OHL i ACS-DRAGADOS són només algunes de les empreses a les quals ha treballat i a qui representa actualment com a Director General de la Cambra Oficial de Contractistes.

 

Article revista Camins.Cat nº Sep-Oct 2013

1.-Introducció

Em demanen de la redacció de Camins.Cat que escrigui un article com expert …El primer que em ve al cap és que es ser un expert?, i el segon , en què?. Entenc que després de 35 anys de professió, sóc de la promoció del 78, i haver treballat 22 anys de contractista construint tot tipus d’obres, 9 anys a dues empreses públiques promovent grans infraestructures i 4 anys a una enginyeria dirigint diverses obres, si que se’m podria considerar un expert.

En què?. Entenc que en gestió d’infraestructures. Entenent com a tal, la gestió de les mateixes des d’un bon començament, és a dir, participant a la planificació, el disseny, el projecte, l’execució, i en molts casos, també a l’explotació, el manteniment i inclús en el finançament de les mateixes. Des d’aquest punt de vista podria ser un expert.

2.-Experiència de la meva trajectòria professional

Conceptes fonamentals : Equip humà, gestió interna a la pròpia empresa i gestió externa a la mateixa.

2.1-Equip humà

A totes les empreses a les que he treballat, tant publiques com privades, sempre he treballat en equip. Un sol, per molt bo i eficaç que sigui, no assolirà els seus objectius o li serà mes difícil de fer-ho. L’èxit arriba quan es treballa amb equip.

Jo sempre he partit de la base de que qualsevol membre del meu equip té la base tècnica que la seva titulació li certifica. Tret d’això, per mi hi ha tres coses bàsiques que un professional ha de reunir i que són tenir seny, tenir ganes de treballar i tenir una actitud positiva.

A totes les empreses a les que he treballat, el primer que he fet al arribar és crear un equip. Sempre amb els millors, si hi eren a la casa millor, sinó fitxant de fora els que faltaven. Col•locant a cadascú en el lloc de treball més adient en funció de la seva experiència, en el nivell que li correspon , no cal que tots siguin caps, i remant tots en la mateixa direcció i amb el mateix rumb. El capità del vaixell és important però el timoner i els mariners són claus, ells són els que tenen que saber interpretar les ordres del capità.

Tots tenen que saber molt bé quina és la seva funció en l’engranatge del equip i conèixer les funcions dels altres membres per si algun dia, en cas que falti algun d’ells, sigui necessària la seva ajuda.

El cap del equip no té que imposar res, malament si ho ha de fer. Treballar en equip vol dir que cada integrant del mateix està convençut del que ha de fer i ho fa perquè se sent part important del esmentat engranatge i no perquè se li ordeni. Així quan al final de l’execució d’una obra s’assoleixen els objectius planificats, tots els membres estan contents i satisfets. Es clau sentir-se membre de l’equip.

Tothom participa i és responsable d’assolir els objectius planificats, des del Director General, el Delegat, el Cap de Grup, el Cap d’obra, l’encarregat, el topògraf i fins arribar al administratiu, l’oficial i el peó. I tots complint, a més a més, un codi ètic en les seves actuacions.

2.2-Gestio interna : Dins de la pròpia empresa

A tots els integrants dels equips que han treballat amb mi a les diferents empreses, sempre els hi he dit el mateix, que qualsevol obra té influències externes com són principalment el client, els subcontractistes i proveïdors i l’estructura de la pròpia empresa. Molts d’ells es sorprenen quan els dic això últim, la pròpia empresa. És a dir en una obra sempre tenim aquests tres fronts oberts, estem rodejats…

La meva experiència em diu que a vegades, la pròpia empresa, on em refereixo a la part burocràtica de la mateixa, és un obstacle al que tens que dedicar un mínim de temps per ensortir-te. Parlo dels trasllats de personal, de les compres, de l’ús de la maquinaria, propietat de l’empresa, de les bestretes de diners per poder començar les obres, de les possibles gratificacions de final d’obra, etc…Aquests temes sempre s’acaben resolent, però a vegades et fan perdre un temps preciós que podries dedicar a altres coses més importants, per exemple aestudiar i analitzar com millorar el projecte adjudicat i treure-li més rendiment.

És clau tenir el recolzament i confiança total de la teva empresa, dels que estan per sobre teu, és a dir dels teus caps.

2.3.-Gestió externa : Fora de la pròpia empresa

Conceptes : Projecte, Proveïdors i subcontractistes i Clients.

2.3.1.-Projecte

Una vegada adjudicat el concurs per l’execució d’una obra comença per l’equip encarregat de fer l’obra la feina d’analitzar, planificar i ajustar econòmicament el projecte de manera que això ens permeti fixar un rumb que ens faciliti poder dur el vaixell a bon port.

Fer això sembla fàcil de dir però no de fer. Jo sempre he partit d’una premissa,tenir temps per analitzar el projecte adjudicat, veure si és millorable, si te algun defecte o omissió, si el termini previst és l’adient per el tipus d’obra, si el terreny real és el previst, etc…

La meva experiència em diu que dedicar un temps a aquest anàlisi sempre és positiu des de tots els aspectes, tècnic, de termini, econòmic i de satisfacció del client. Quin temps? Crec que com a mínim s’ha de dedicar un 10% del termini total previst per l’execució de l’obra al estudi, anàlisi, possible millora i encaix econòmic del projecte. Això no té perquè endarrerir l’obra, mentrestant anem fent la implantació, la contractació dels subcontractistes i proveïdors, i a més a més ens permetrà començar-la amb un gran coneixement de la mateixa.

Això ens permetrà en la majoria dels casos recuperar terminis parcials i per tant el total.

Aquest estudi ens mostrarà els punts febles del projecte, tant tècnics com econòmics, i ens facilitarà la presa de les decisions que calguin per optimitzar l’obra i assolir els objectius comuns que tenim amb el client, es a dir, fer una obra amb la qualitat ,el termini i el cost molt apropats als previstos. A més a més com a contractista, tenir un rendiment econòmic .

2.3.2.-Proveïdors i subcontractistes

Son part essencial en l’execució de l’obra. Jo sempre els he tractat com a una mena de “socis”, evidentment tenint clar ambdues parts quina és la feina i el rol de cadascú en cada moment de l’execució i exigint-los la serietat necessària . En la major part dels casos, sempre he tingut bons resultats tractant-los d’aquesta manera. No val canviar les condicions pactades o deixar de pagar si l’obra ens va malament. Si és així és culpa nostra, no d’ells. Hem fet un gestió dolenta que no els hi podem repercutir.

2.3.3.-Clients

Tant públic com privat, gran o petit, són els que ens encarreguen l’execució d’una determinada obra.

Tenim un objectiu comú, fer una obra, per a ells una inversió, amb una qualitat, un termini i un preu prefixats. Nosaltres, com a contractistes, a més a més d’això, tenim que tenir un resultat econòmic positiu que premi el nostre esforç com a equip i el del   nostres accionistes qui són els que posen els diners a la nostra empresa i confien en nosaltres.

La meva experiència em diu, i jo sempre ho he fet així, que el millor és anar de la mà del nostre client, això vol dir fer una mena de joint-venture amb ell, parlar i explicar-li casi tot, inclús els problemes que pugui haver-hi, sense enganyar-lo i plantejant-li les solucions tant de caire tècnic com econòmic que pensem que són les més adients per a les dues parts.

Sempre intentant assolir els objectius de qualitat, termini i preu pactats al contracte. No sóc partidari d’anar contra el client. Un altra cosa és exigir per part nostra el compliment contractual per la seva part.

Si actuem així des del inici de l’obra, ens guanyarem la seva confiança i tindrà la disposició d’ajudar-nos en tot el que pugui, evidentment defensant els seus interessos, però sense ànim d’ofegar-nos, perquè ell és el primer interessat en que l obra arribi a bon port.

La nostra serietat facilita la seva confiança i això el assolir els objectius deambdós.

Sempre que he tingut que afrontar una negociació, sigui amb el client, el director facultatiu, el subcontractista, un proveïdor i inclòs amb algú de la pròpia empresa, he fet l’exercici de posar-me al seu lloc. D’aquesta manera sé el que jo faria si estigués en l’altre costat de la taula i això facilita l’enfocament inicial de la negociació i el posterior desenvolupament de la mateixa.

3.-Conclusions

Si després de la meva trajectòria professional, tant a les grans constructores a les que he treballat, com són a dia d’avui, FCC, FERROVIAL-AGROMAN, Grup OHL i ACS-DRAGADOS, tant com a les Societats Estatals del Aigua, CASEGA i DEPURBAIX, així com a l’enginyeria PROINTEC, vosaltres creieu que em puc considerar un expert, em veig amb el cor de dir-vos que hi ha una sèrie de conceptes bàsics a aplicar i tenir en compte en tot moment , que jo sempre he implantat i he fet complir per els integrants dels meus equips, i que ens ajudaran molt a tenir la tranquil•litat d’haver fet sempre les coses el millor possible i amb l’honestedat necessària.

Això fa que tots els que hi participen amb l’execució d’una obra, equip propi, proveïdors, subcontractistes i el client, estiguin satisfets del fet d’haver assolit els objectius previstos.

-Treballar en equip i amb els millors. Convèncer I no imposar.

-Tenir sempre una actitud positiva. Exigint però donant exemple.

-Treballar amb honestedat i ètica. Estarem més tranquils i ens respectaran més.

-Dedicar un 10% del termini d’execució al estudi , anàlisi i millora del projecte.

-Tractar als proveïdors i subcontractistes com a “socis”, exigint-los però respectant-los.

-Anar de la mà del client. Els objectius són comuns. La nostra serietat ens donarà la seva confiança.

-Davant una negociació, fer l’exercici de posar-se al lloc del altre, així sabrem el que faríem nosaltres si estiguéssim al seu lloc.

4.-Agraïment

Finalment només dir que és per mi un honor i un orgull el fet de ser avui el Director General de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, de la que ja vaig ser membre de la Junta Directiva durant 18 anys representant a les empreses constructores a les que he treballat i lloc des del que avui puc aportar tota aquesta experiència de 35 anys i aplicar-la en defensa i ajut dels nostres socis, tots ells contractistes i amics.

Joaquim Llansó i Nores

Enginyer de Camins, Canals i Ports

 

 

 

http://blog.camins.cat/2013/10/10/els-punts-claus-en-la-gestio-dinfraestructures/

http://www.camins.cat/index.php?doc=Publicacions/publicacions.php

 

feedback
x