cabecera noticies

"Precaució: obres!", article de Joaquim Llansó, president de la CCOC. Expansión 18-03-2015

Una sola dada ens il·lustra la dramàtica situació que travessen actualment les empreses contractistes d’obres, que treballen de forma habitual amb les administracions públiques a Catalunya: la reducció del seu mercat en un 90% en 5 anys. En un breu període de temps, es va passar d’una licitació de 7.500 milions d’euros el 2007, als 750 milions el 2012.

A partir d’aquesta realitat aclaparadora, les empreses s’han vist abocades a reduir més d’un 50% la seva capacitat productiva, a ajustar dràsticament les seves despeses, a vendre (o en molts casos malvendre) els seus actius, a reduir significativament llurs plantilles i, especialment, a assumir un major risc en la formulació de llurs ofertes. Dóna la sensació que alguns òrgans de contractació del sector públic, tant nacional, com autonòmic o local, agreugen la situació de les empreses, per culpa o negligència, incloent en els seus plecs de clàusules administratives particulars peticions clarament desproporcionades i, fins i tot, en alguns casos contràries a la Llei. Vegem algunes de les més freqüents:

- Imposar a l’adjudicatari, o valorar en l’adjudicació, l’assumpció del pagament dels honoraris de la direcció facultativa, i del coordinador de seguretat i salut, que ha de contractar l’administració contractant.

- Valorar la prèvia renúncia del contractista a l’eventual revisió de preus, en aquells casos en què la llei expressament l’estableix, o a una eventual reclamació del interessos de demora que es puguin produir pel retard de l’Administració en el pagament.

- Condicionar el pagament de l’obra efectuada a l’eventual percepció d’una subvenció.

La més perversa i generalitzada d’aquestes clàusules és la popularment coneguda com millores, és a dir, aquelles actuacions que assumeix el contractista, no incloses en el projecte que s’està licitant i que s’executen sense cost per a l’Administració. No és només que en determinats plecs la relació de millores proposades pot superar el 20% o el 30% del pressupost de licitació –import que s’afegiria a la baixa oferta–, sinó que, a vegades, aquestes no tenen res a veure amb l’objecte del contracte, ni tan sols estan físicament a prop del lloc d’execució de les obres. Per aquest motiu demanem a l’Administració que posi la màxima cura i atenció en la redacció dels plecs de clàusules administratives, per no perjudicar a tot un col·lectiu d’empreses que serveixen al país des de fa molts anys, creant ocupació, generant riquesa i executant les infraestructures necessàries per al seu futur.

Joaquim Llansó, President CCOC

feedback
x