cabecera noticies

Activitats Cambra nº 23/2016

RESUM SETMANAL D’ACTIVITATS. Setmana del 13 de juny de 2016

Activitats institucionals:

13/06/2016 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President i la resta de representants designats per l’entitat van assistir a les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General de Foment del Treball Nacional.

14/06/2016 La Cambra de Contractistes es reuneix amb l’Agència de Residus de Catalunya. El President, acompanyat dels senyors Josep Gassiot i Nèstor S. Turró, es van reunir amb el senyor Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya, i el seu equip amb els quals abordà la problemàtica derivada de la recuperació de l’eficàcia del Cànon de Gestió de Residus de la Construcció.

14/06/2016 La Cambra de Contractistes amb la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació. El Cap d’Estudis i Contractació es va reuní, juntament amb representats de la RiME, amb el senyor Albert Castellanos, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, amb qui examinaren la possibilitat de concedir préstecs per a la rehabilitació a càrrec dels fons europeus

14/06/2016 Junta Directiva

14/06/2016 Assemblea General. Els membres de l’Assemblea General van aprovar unànimement la gestió de l’entitat durant l’exercici 2015, així com les línies d’actuació per a l’any 2016. A l’acte de clausura, que va presidir l’Hble. senyor Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat, van assistir els senyors Ferran Falcó i Ricard Font, secretari general i secretari d’Infraestructures i Mobilitat respectivament del mateix Departament, el senyor F. Damià Calvet, president de l’INCASÒL, el senyor Joan Jaume Oms, president d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U., els senyors Lluis X. Comeron, i Francesc Diéguez, president i director general respectivament de l’ITeC i el senyor Tomàs Blay, secretari general d’ASINCA.

15/06/2016 La Cambra de Contractistes a la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC). El President va participar a la Junta Directiva i a l’Assemblea General de la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC).

16/06/2016 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). El President va participar al Consejo de Gobierno i a la Asamblea General de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

17/06/2016 Comissió de Seguretat i Salut. Els membres de la Comissió van analitzar diverses qüestions relatives a la prevenció de riscos laborals a les empreses contractistes d’obres.

Altres activitats:

14/06/2016 La Cambra de contractistes presenta l’informe de conjuntura. El President va presentar el document titulat ‘La construcció a Catalunya 2015. Previsions 2016’, elaborat pels serveis tècnics de l‘entitat, en el qual es recullen les principals dades estadístiques del sector corresponents al passat exercici i s’apunten algunes previsions per a l’any 2016.

16/06/2016 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Obres del projecte d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol a l’avinguda de l’Estrella, s/núm.” en considerar que els requisits de solvència de les empreses licitadores no s’ajustaven a la legislació vigent.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 20 de juny de 2016

20/06/2016 La Cambra de Contractistes es reuneix amb BIMSA

20/06/2016 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

21/06/2016 La Cambra de Contractistes organitza la jornada titulada ‘les noves responsabilitats de les empreses contractistes d’obres’

21/06/2016 Comissió Jurídica

22/06/2016 La Cambra de Contractistes es reuneix amb l’Ajuntament de Barcelona

CIRCULARS ENVIADES

- General 5/2016 “Horari d’estiu 2016”

- Laboral 16/2016 “Calendari de festes laborals a Catalunya per a l’any 2017”

feedback
x