Tornar al llistat
Altres11 maig

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya proposa en el seu document núm.8 generar habitatges de lloguer regulat sobre sòls de titularitat pública

EL CONSELL ASSESSOR D'INFRAESTRUCTURES DE CATALUNYA PROPOSA GENERAR HABITATGES DE LLOGUER REGULAT SOBRE SÒLS DE TITULARITAT PÚBLICA


El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya publica el seu vuitè informe.


“Parcs d’habitatges de lloguer a preus regulats: una necessitat urgent” És el vuitè informe que presenta el Consell Assessor des de la seva constitució l’any 2017. El ponent del document, Francesc Sibina, ha explicat que davant la realitat contrastada del constant increment de demanda d’habitatges de lloguer a preus assequibles, i la incapacitat del mercat lliure de satisfer aquesta demanda, el Consell Assessor d’Infraestructures proposa generar parcs d’habitatges de lloguer a preus regulats per les administracions públiques sobre sòls de titularitat pública en règim de concessió o dret de superfície. 

El 43 % de les llars que viuen de lloguer a preu de mercat a Espanya destinen més del 40% dels seus ingressos al pagament de l’habitatge. Una de les taxes més altes de l’entorn UE-28. 

El parc d’habitatge de lloguer a preus assequibles (és dir definits com habitatge de protecció oficial) a Catalunya és al voltant del 1.6% del total del parc d’habitatges de primera residencia, un dels mes baixos d’Europa.

El pressupost públic en política d’habitatge a Catalunya i a Espanya equival al 0,1% del PIB, enfront de la mitjana del 0,6 % del PIB dels 15 països de la Unió Europea.

Segons el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, actualment en tramitació, en els pròxims 15 anys es crearan a Catalunya 880.000 noves llars, de les quals 315.000 restaran excloses del mercat lliure; i d’aquestes el 41 %, és dir 131.500 llars, hauran de ser habitatges de lloguer de preu regulat pels sectors amb més baix poder adquisitiu.

Des de l’any 2013 s’ha produït una caiguda (darrer any on s’establien ajudes concretes a la promoció de lloguer) de la producció d’habitatges de lloguer a preus regulats.


Inversions intensives de capital


En els darrers anys no ha existit un marc legal estable que afavorís la inversió de capital en aquest tipus d’operacions; així mateix la gran majoria del sol de reserva per habitatges protegits procedent dels desenvolupaments urbanístics anteriors al 2007 es troba en àrees geogràfiques d’escassa demanda.

Existeixen importants bosses de sòl qualificat per equipaments en zones urbanitzades i d’alta demanda en mans de les administracions públiques locals. La creació d’un parc d’habitatges de lloguer implica una inversió intensiva de capital, amb períodes de retorn molt alts, i més si és a preus regulats, fent les operacions poc atractives per a fons de capital no especialitzats. La legislació tributària homologa aquest tipus d’habitatges, en règim de lloguer amb tarifes regulades, a la promoció i venda d’habitatges en règim lliure.

Donat que el sòl es troba molt atomitzat, és difícil aconseguir lots d’habitatges prou grans i executables en un període homogeni de temps per fer atractiu aquest tipus d’inversió a fons de capital.

És una necessitat urgent establir un marc regulador i uns mecanismes que facilitin la creació d’un parc estable d’habitatges de lloguer a preus regulats per les administracions públiques, amb l’objectiu d’aconseguir un habitatge digne. Cal crear un programa que permeti als poder públics promoure les condiciones per dur a terme una eficaç política d’habitatge.


Una política pública centrada en la creació d’un parc d’habitatges de lloguer a preus regulats tindria un caràcter transformador del mercat. Es donaria satisfacció a la demanda de lloguer a preu moderat amb un augment de l’oferta existent, amb habitatges de nova construcció seguint estàndards de qualitat i subjectes a regulació i intervenció de les administracions públiques.


La proposta del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya


  1. 1 Promoure un marc jurídic específic per aquest tipus d’actuacions que ha de garantir a les administracions públiques el correcte desenvolupament del servei.
  2. 2 Facilitar una normativa urbanística que permeti posar a disposició sòls existents qualificats d’equipament i amb usos desfasats pel temps transcorregut des de l’aprovació dels plans generals originals. 
  3. 3 Promoure l’elaboració d’un procediment específic que permeti destinar la totalitat del sòl provinent d’aprofitaments a la creació d’un parc estable d’habitatges de lloguer a preus regulats.
  4. 4 Articular el procediment per permetre traspassar la titularitat del sòl entre administracions públiques supramunicipals i locals.
  5. 5 Regular l’obligació de destinar els nous aprofitaments a la creació dels parcs.
  6. 6 Promoure un conveni amb la banca privada que estableixi els requeriments imprescindibles per facilitar l’accés dels operadors al crèdit necessari.
  7. 7 Licitar concursos de concessió d'obra pública per a la construcció, manteniment i explotació d'habitatges destinats a lloguer a preu regulat per les administracions públiques en sòl públic sent la contrapartida el pagament del lloguer.
  8. 8 Els parcs d’habitatges de lloguer a preus regulats s’articulen a partir de concessions de pagament per ús. La legislació tributària ha d'introduir les modificacions necessàries per tractar aquest producte com una concessió i amb un IVA súper reduït donat el seu caràcter social.
  9. 9 Establir que tots els ajuts públics, en forma de subvenció o subsidiació de crèdits, destinats a aconseguir tarifes per sota de mercat siguin considerats com ingressos de lloguers i subjectes a la mateixa tributació.
  10. 10 Vincular l’import i disposició d’ajudes a les tarifes a aplicar als usuaris, destinant els recursos públics a aquelles llars més necessitades. 

Aquesta proposta pot garantir la creació dels parcs en un període de 10 anys sense la necessitat de disposar de finançament a càrrec dels fons europeus de recuperació sinó simplement a partir de la col·laboració entre les AAPP i el sector privat. No obstant la utilització d’aquests fons europeus acceleraria la redacció de projectes i afavoriria la viabilitat econòmica del model.

Veure document núm. 8 en català