Tornar al llistat
La Cambra21 octubre

Presentem l'informe de licitació d’obres i serveis a Catalunya del 3er trimestre 2021

Ahir la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya va presentar en roda de premsa el seu Informe de Licitació d'Obres i Serveis a Catalunya del 3er trimestre del 2021


La licitació[1] oficial d’obres del tercer trimestre d’enguany a Catalunya ha disminuït un 18% respecte al segon trimestre d’enguany, assolint la xifra de 679,6 milions d’euros. En comparació amb el mateix període de l’any 2019, últim any de normalitat en l’activitat econòmica abans de la irrupció de la pandèmia, la xifra suposa un increment del 32%. En comparativa amb el tercer trimestre de l’any anterior, les licitacions han experimentat un creixement del 58%. Tot i aquest increment experimentat, la xifra assolida només suposa el 50% del que Catalunya necessita. 


Pel que fa als imports acumulats, la licitació oficial d’obres a Catalunya assoleix els 2.203,1 milions d’euros en el període gener-setembre d’enguany. Aquesta xifra suposa un increment del 48,6% respecte al mateix període de 2019, i un increment del 138% respecte 2020. 


Per Administracions, l’Administració Local és el nivell administratiu més actiu, amb el 53,5% de tota la licitació pel període gener-setembre, assolint 1.178,3 milions d’euros. Cal destacar, però que aquesta xifra inclou la licitació del primer trimestre per BIMSA de l’Acord marc per a la construcció d’obres d’infraestructures en espai públic de Barcelona, de valor estimat 160,8 milions d’euros, i que s’hauria d’anar concretant en el termini de 15 mesos. També, per al segon trimestre, es destaca la licitació de BIMSA de les obres per la implantació tramviària unificada i de la seva urbanització, de valor estimat fins a 56,1 milions d’euros. Per aquest tercer trimestre, es destaca la concessió d’obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de Fitness (CAIF), amb durada de 38 anys, per part de l’ajuntament de Reus i per valor de 82,1 milions d’euros. 


Quant a la Generalitat de Catalunya, la licitació s’ha incrementat un 51% respecte del període gener-setembre de l’any 2019, amb un import total de 532,7 milions d’euros, el 24,2% del total licitat enguany. També en aquest cas cal fer esment que d’aquest import, 46 milions corresponen a la licitació del sistema de contractació d’obres de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica per Infraestructures de la Generalitat SAU que es concretaran en contractes específics en els propers quatre anys i que es va licitar durant el primer trimestre d’enguany, així com 38 milions corresponents a la licitació d’execució de les obres del projecte constructiu del nou col·lector de salmorres en el tram Abrera – Castellgalí realitzat pel mateix organisme i licitat al segon trimestre. 


L’import licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) pel període gener-setembre ha estat de 492 milions d’euros, amb un increment del 8% respecte del mateix període de l’any 2019 (darrer any abans de l’aturada produïda per la COVID-19), suposant el 22,3% del total licitat. En aquest cas, s’ha de destacar les licitacions d’ADIF, 167 milions d’euros en total durant aquest tercer trimestre, de les que destaquen les licitacions per l’execució d’obra d’instal·lació de senyalització en el tram Castelló de la Plana – l’Ametlla de Mar (67,7 M€) i la licitació d’obres d’execució del projecte de construcció per a la duplicació de la via R-3 entre Parets i la Garriga (54,6 M€). 


D’altra banda, la licitació de serveis que són d’interès de les empreses constructores i els seus grups ha assolit el tercer trimestre del 2021 els 184,5 milions d’euros, això es tradueix en una disminució del 85% respecte al trimestre anterior i una disminució del 54% respecte al tercer trimestre de l’any passat. 


Per administracions, per al període gener-setembre, l’Administració Local ha licitat el 32%; la Generalitat, el 47,3%; i l’Administració Central, el 20,7%. L’import acumulat d’enguany és de 1.947,7 milions d’euros i suposen un total de 1.198,9 milions més respecte al mateix període de 2020, degut principalment a l’increment de les licitacions per part de la Generalitat. En total, pel període gener-setembre la Generalitat ha augmentat en 772,9 milions d’euros els imports licitats respecte l’any passat. Concretament, aquest increment es produeix per la licitació pel Consorci d’Educació de Barcelona per import de 641 milions d’euros, referent a dues licitacions d’Acord Marc d’Homologació, de dos anys de duració, per al subministrament, transport i muntatge/desmuntatge de construccions modulars per als centres educatius gestionats pel Consorci. 


Tot i l’evolució positiva, en general, de la licitació oficial, des de la Cambra també volem posar de manifest el context actual marcat per la incertesa. D’una banda la incertesa econòmica i social derivada de l’evolució de la pandèmia a escala mundial, europeu i nacional i de les mesures sanitàries adoptades per fer-li front que es tradueixen en constants revisions tant de les previsions econòmiques, com de les polítiques públiques, el que incideix directament en la inversió privada i en les polítiques públiques d’inversió, respectivament i, per tant, en l’activitat constructora. D’altra banda, la incertesa generada davant el substancial increment de costos que moltes empreses del sector estan patint com a conseqüència de l’increment dels preus de les matèries primeres i dels costos de l’energia, sumats als problemes d’abastiment a escala global. En aquest sentit, des de la Cambra reclamen mesures per incloure mecanismes de revisions de preus per tal que les empreses del sector no es vegin greument perjudicades per l’alt increment de costos en un entorn d’incertesa i alta volatilitat. 


En aquest context, la Cambra de Contractistes considera essencial assolir el màxim consens i coordinació, tant entre el conjunt de les administracions públiques, com entre aquestes i el sector privat, per aconseguir la màxima eficiència en la gestió dels fons europeus de l’instrument Next Generation UE. Des de la Cambra ens preocupa que aquests fons no arribin al sector dins aquest mateix any i considerem que l’actual context no admet demores en la gestió d’aquests fons i exigeix una bona gestió d’aquests, així com mesures complementàries que facin reactivar l’economia i al sector de la construcció al més aviat possible.


[1] Una licitació pública és el procediment mitjançant el qual un comprador públic dóna a conèixer una necessitat, d’adquirir un bé, un servei o una obra, i sol·licita a aquelles empreses que la puguin cobrir, i que reuneixin els requisits exigits pels plecs, presentin les seves ofertes; les ofertes presentades seran seleccionades i avaluades i s’adjudicarà el contracte a aquella que compleixi la millor relació qualitat preu.

Veure informe sencer


La licitació d'obres es duplica pero creix la incertesa pel futur @expansioncom @exp_catalunya @gtrindadearias pic.twitter.com/Hi7MYpnc2u