Tornar al llistat
La Cambra13 desembre

Jornada sobre la Implementació del nou Pla de Pensions a les nòmines; cotitzacions i retribucions

Celebrem juntament amb el Gremi de Constructors la jornada sobre la Implementació del nou Pla de Pensions a les nòmines; cotitzacions i retribucions

El passat 12 de desembre, el Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra de Contractistes van celebrar una jornada tècnica centrada en la implementació del nou Pla de Pensions al sector de la construcció.

L'esdeveniment va oferir una oportunitat única per a professionals i empreses del sector per entendre les implicacions tècniques de la integració d'aquest nou pla a les nòmines.

La jornada es va desenvolupar a l'Auditori del Gremi de Constructors i la primera i única ponència va estar a càrrec de la Sra. Montse Teruel, representant de BNFIX PICH Tax · Legal · Audit · Advisory, qui va abordar en profunditat la "Implementació del Pla de Pensions a la nòmina com a retribució en espècie i els aspectes tècnics rellevants a nivell de cotització i retribució." La presentació va proporcionar una visió clara i detallada de com aquest pla impactarà les nòmines dels treballadors del sector.

La sessió va començar amb les paraules de benvinguda a càrrec de la Sra. Mercè Polo, gerent del Gremi de Constructors. Va explicar que, en resposta a la sol·licitud dels assistents a la darrera jornada del passat 21 de novembre, la present sessió se centraria en els aspectes més tècnics relacionats amb la confecció de les nòmines dels treballadors un cop comunicada la data d'entrada en vigor d'aquesta nova llei.

A continuació, Polo va cedir la paraula a la Sra. Montse Teruel, qui va destacar els detalls tècnics que les empreses han de tenir en compte per garantir una implementació eficaç i complir amb les normatives vigents. 

Teruel va recordar als presents l'establiment del pla de pensions en el Llibre Tercer del VII Conveni General del Sector de la Construcció (BOE del 23 de setembre de 2023). Segons aquest text, les entitats promotores realitzaran contribucions pels seus partícips en quantia, forma i terminis establerts. Seguint aquesta premissa, Teruel va exposar el tractament que es donarà a l'IRPF (referència normativa: LIRPF 35/2006, ART. 17. Tit. I. e; f i Art. 43.1.1º. e) i la tributació (referència normativa: Reglament IRPF RD 439/2007, Art. 102.2), recordant que les contribucions empresarials a sistemes de pensions d'ocupació constitueixen una remuneració del treball en espècie que redueix la base imposable i que, a més, no està sotmesa a ingrés a compte de l'IRPF. Com a exemple, va presentar dos casos pràctics d'una nòmina amb la implementació d'aquest pla de pensions i el certificat de l'IRPF.

La Sra. Teruel va continuar la seva explicació amb el tractament de la Seguretat Social del Pla de Pensions (referència normativa: RD 8/2015 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i la Llei 12/2022, del 30 de juny, de regulació per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel RD 1/2002, del 29 de novembre), posant la seva atenció en l'afegit amb efectes de l'1 de gener de 2023 de la Disposició addicional quadragesimasetena, la qual correspon a les reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d'ocupació per contingències comunes. Com a exemple d'aquesta part, va mostrar la reducció de la quota empresarial a la SS d'un Oficial 1º, així com el procediment a seguir en el moment d'accedir al Sistema RED per comunicar a la TGSS de l'aportació (contribució empresarial) realitzada al pla de pensions i que es realitza de manera periòdica cada mes. En aquest sentit, va recordar que, degut a que l'import de les contribucions al pla de pensions es comunicarà en l'àmbit de afiliació amb caràcter previ a la sol·licitud de la liquidació de quotes, l'import d'aquestes contribucions no es deurà comunicar en els fitxers CRA sempre i quan no sigui una empresa gran.

Per tancar la seva intervenció, Teruel va ampliar amb exemples del procediment de liquidació de quotes i algunes de les situacions a tenir en compte amb les contribucions empresarials al pla de pensions: persones a les quals correspon realitzar contribucions al pla de pensions, situacions en les quals l'entitat promotora deixarà d'efectuar les contribucions corresponents o situacions en les quals no deuran interrompre aquestes contribucions.

Després de concloure la presentació, es va donar pas al torn de preguntes, oferint als assistents l'oportunitat de resoldre dubtes i rebre assessorament personalitzat. Finalment, es va procedir a tancar la jornada.

Amb la implementació imminent del nou Pla de Pensions, aquesta jornada tècnica va jugar un paper crucial en assegurar que els membres tant del Gremi de Constructors com de la Cambra de Contractistes estiguin ben informats i preparats per als canvis que es presenten en l'àmbit de les cotitzacions i retribucions.

Aquells que no van poder assistir a la jornada tècnica tenen l'oportunitat de veure la gravació completa de l'esdeveniment.: Gravació jornada

El PowerPoint utilitzat per la Sra. Montse Teruel durant la seva presentació està disponible fent clic en el següent enllaç: 

Document adjunt