Tornar al llistat
La Cambra29 juliol

Alarmant situació del sector de la construcció pel fracàs del mecanisme extraordinari de revisió de preus

La Cambra de Contractistes expressa la seva alarma pel fracàs del mecanisme extraordinari de revisió de preus establert pel Real Decret-llei 3/2022

Alarma del sector de la construcció pel fracàs del mecanisme extraordinari de revisió de preus.

La Cambra de Contractistes urgeix a revertir la situació per evitar la suspensió de les obres, el fracàs dels nous processos de licitació i la fallida de les empreses.

Cal promoure immediatament l’aplicació del mecanisme extraordinari de revisió de preus al conjunt d’administracions locals, clarificar els criteris d’aplicació, agilitzar la tramitació de les sol·licituds i evitar acumular tràmits i exigències documentals innecessàries.

És imprescindible ampliar l’àmbit d’aplicació del mecanisme extraordinari de revisió de preus  per evitar situacions injustes i discriminatòries.


La Cambra de Contractistes expressa la seva alarma pel fracàs del mecanisme extraordinari de revisió de preus establert pel Real Decret-llei 3/2022, amb la finalitat de corregir l’increment de preus derivat de l’alteració dels mercats de l’energia i les matèries primeres, que es tradueix en la seva pràcticament nul·la aplicació, transcorreguts més de quatre mesos des de la seva posada en funcionament.

Aquest fracàs té el seu origen en una pluralitat de factors, d’entre els quals en destaquem els següents:

- La resistència de la major part de les administracions locals a l’aplicació d’aquest mecanisme, la qual cosa és especialment greu a Catalunya tenint en compte que aquestes administracions van ser responsables de la licitació del 80% de les obres públiques a Catalunya (3.882 obres licitades per l’Administració local a Catalunya sobre un total de 4.848 obres licitades pel conjunt de les administracions públiques).

- La pròpia configuració del mecanisme que introdueix tot un conjunt de condicionaments d’accés, com són la limitació temporal i de materials a tenir en compte per valorar l’impacte de l’increment de preus a l’obra, l’exclusió de l’energia i l’establiment del llindar del 5 % d’increment que exclouen la major part de les obres en execució, segons l’estudi elaborat per la Confederación Nacional de la Construcción del passat 26 de juliol.

-    La confusa redacció dels reials decrets-llei 3/2022 i 6/2022 que estan afavorint la proliferació d’interpretacions contradictòries que generen dubtes i inseguretat jurídica.
La més controvertida és aquella que exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquest mecanisme a totes les obres de duració inferior a un any. La no inclusió d’aquestes obres suposaria a Catalunya excloure el 90% de les obres licitades durant l’any 2021 (4350 obres licitades de duració inferior a un any per un total de 4803 obres licitades) majoritàriament executades per petites i mitjanes empreses constructores.

- La demora en la tramitació de les sol·licituds derivades, bé de la inactivitat de l’administració, bé de l’exigència creixent de documentació innecessària, també agreujada per la previsió del silenci negatiu establert al reial decret-llei.

Conseqüència de tot això és que a data d’avui no existeix, en l’àmbit de la contractació pública, cap mecanisme que permeti donar resposta a l’actual situació de crisi derivada de l’alteració dels mercats de l’energia i les matèries primeres. Tot això fa recaure sobre les empreses les conseqüències d’aquesta situació absolutament imprevisible i extraordinària. Aquesta situació està generant dificultats que poden derivar en alentiments, inclús paralitzacions de les obres en execució, la falta de concurrència a les licitacions per inadequació dels preus continguts als projectes, així com una pèrdua patrimonial greu de les empreses que en poc temps, si no es recondueix la situació, portaria a la fallida de les mateixes.

Per tot això considerem essencial que, de forma immediata,

- Totes aquelles administracions locals que no ho hagin fet, assumeixin i posin en funcionament sense més dilació el mecanisme extraordinari de revisió de preus previst al reial decret-llei 3/2022 i següents, per tal de donar resposta a l’actual situació de crisi que afecta al conjunt d’administracions públiques presents a Catalunya.

- El conjunt de les administracions públiques tramitin de forma àgil i senzilla les sol·licituds de revisió extraordinària de preus, per tal d’evitar incrementar innecessàriament el patiment de les empreses. 

- Els òrgans competents dictin els informes o instruccions oportuns per aclarir els dubtes derivats de la redacció dels reial decret-llei per tal de donar seguretat jurídica al conjunt del sector.

A banda, des de la Cambra de Contractistes considerem essencial corregir i millorar l’actual normativa reguladora de la revisió extraordinària de preus, per la qual cosa demanem al Govern de l’Estat l’aprovació d’un nou reial decret llei que incorpori les següents disposicions:

    - Incloure en el seu àmbit d’aplicació totes les obres en execució el dia 1 de gener de 2021 o amb posterioritat, amb independència de quan es va produir la seva finalització i de la seva durada.

- Aplicar el silenci administratiu positiu a les sol·licituds de revisió extraordinària de preus presentades per les empreses.

- Reduir al 2% el llindar per accedir al mecanisme extraordinari de revisió de preus, per tal de permetre l’accés a les diferents tipologies d’obres.

- Desenvolupar la previsió continguda a l’article 7 del Real Decret-llei 3/2022 d’ampliar la relació de materials a tenir en compte per accedir al mecanisme.

- Autoritzar el plantejament de modificats tècnics per substitució dels materials inclosos en el projecte per tal de flexibilitzar l’execució de les obres reduint costos però sense cap pèrdua en la funcionalitat de l’obra executada.

- Compensar l’increment desorbitat de l’energia, tenint en compte el seu fort impacte el l’execució de les obres, ja sigui mitjançant la seva inclusió a les fórmules polinòmiques de revisió de preus, ja sigui per qualsevol altre mecanisme que es consideri oportú en funció dels tipus de contractes i d’obres.

    - Eliminar el volum màxim de compensació del 20% sobre el preu d’adjudicació del contracte, prenent en consideració el límit del 50% previst a l’article 205.2 LCSP.

- Incloure en l’àmbit d’aplicació del mecanisme extraordinari de revisió de preus els contractes de serveis, conservació i manteniment d’infraestructures, així com els de subministraments vinculats a la construcció.

Veure NdP aquí: 


Document adjunt