Tornar al llistat
Altres21 març

Entrevista: Fundació Privada per a l’Ordenació del sector de la Construcció a Catalunya

Entrevista a Josep A. Martínez Zaplana, president de la Fundació per a l’Ordenació del sector de la Construcció a Catalunya

“L’objectiu estratègic de la Fundació amb el segell RECONS és incrementar la valorització i reaprofitament dels residus de la construcció i demolició generats a Catalunya fins a un 75%”, Josep A. Martínez Zaplana, president de la Fundació.  

Com i quan es va crear la Fundació per a l’Ordenació del sector de la Construcció a Catalunya? 

La fundació va ser creada el setembre del 2006 amb l’objectiu de proporcionar transparència i assistència a la ciutadania en la contractació d’obres de construcció, reforma, restauració o rehabilitació. Està constituïda per la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya i el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques. Les seves principals accions inclouen la gestió de registres voluntaris d’empreses constructores, l’establiment d’un distintiu de qualitat (CONSTA) per a empreses amb bones pràctiques, i un distintiu mediambiental (RECONS) per a aquelles compromeses amb la sostenibilitat i gestió ambiental.  

Què són CONSTA i RECONS? Qui pot obtenir aquest segell? 

La Fundació utilitza els segells CONSTA i RECONS per distingir les empreses del sector de la construcció que compleixen amb els estàndards de professionalitat, qualitat i sostenibilitat. Les empreses poden aconseguir aquests certificats si estan  legalment constituïdes amb almenys un any d’experiència i compleixen els requisits establerts. 

El segell CONSTA, operant a Catalunya, busca donar transparència al mercat i garantir als clients privats, especialment als no professionals, una elecció segura en la contractació d’obres. Les empreses CONSTA han de tenir una pòlissa de responsabilitat civil i comprometre’s a documentar les seves relacions amb els clients i respondre a reclamacions. 

D’altra banda, el segell RECONS permet als clients diferenciar les empreses que gestionen adequadament els residus de les obres, promocionant l’economia circular i evitant dipòsits inadequats. RECONS aporta beneficis ambientals i empresarials, com estalvi de recursos, prevenció de riscos, millora de la marca i més oportunitats de negoci. Un òrgan extern, el grup APPLUS+, és el responsable de validar les empreses per obtenir i mantenir aquests certificats. 

Quin impacte tenen les empreses certificades en la millora del medi ambient i la promoció de la sostenibilitat? 

Les contribucions positives del programa RECONS al medi ambient es poden resumir en: 

Segregació eficient per a la reutilització i gestió optimitzada de matèries primeres. 

Creació d’un entorn de treball net i ordenat amb separació de residus. 

Reducció del consum de recursos naturals mitjançant pràctiques d’Economia Circular. 

Emmagatzematge i segregació adequat dels residus. 

Transport responsable  dels residus a gestors autoritzats mitjançant transportistes autoritzats. 

Formació de personal qualificat per garantir pràctiques ambientals sostenibles. 

Traçabilitat en tot el procés de gestió de residus, amb corresponsabilitat de productor des de l’origen fins al tractament final. 

Quines pràctiques específiques han de dur a terme les empreses que compten amb els certificats per tal d’assegurar el compliment dels estàndards mediambientals i de gestió de residus de les obres? 

Els requisits que una empresa ha de complir per tal d’optar a certificar-se amb RECONS són els següents: 

Tenir experiència mínima d’un any. 

Demostrar voluntat i compromís vers la gestió ambiental. 

Disposar de personal qualificat per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió ambiental. 

Tenir cura de la previsió de residus generats, dels serveis a contractar (gestió de runes, transport…) i de les condicions de llicència d’obres. 

Portar i mantenir un registre dels aspectes ambientals de l’activitat. 

Disposar d’evidències documentades del seguiment i control dels aspectes ambientals. 

Com preveus que evolucionarà aquest segell en el futur? Cap a quins sectors s’ampliarà i quins canvis experimentarà? 

L’objectiu estratègic de la Fundació amb el segell RECONS és incrementar la valorització i el reaprofitament dels residus de la construcció i demolició generats a Catalunya fins a un 75%. Actualment, aquest reaprofitament material dels residus se situa en poc més del 64% al territori. Advocant per una nova concepció de la construcció, busquem convertir els edificis en bancs de recursos, amb responsabilitat compartida entre promotors i constructors.  

A l’hora d’incorporar prescriptors -públics i privats- que promoguin l’adopció d’aquest certificat, pensem que els col·legis professionals ens podem ajudar a arribar als tècnics perquè es conscienciïn de la necessitat de valorar els residus i implantin solucions en els seus àmbits de treball. 

Veiem necessari incloure bones pràctiques en la prevenció i gestió de residus en les fases de disseny i execució d’obres per evitar impactes ambientals com la contaminació del sòl i dels aqüífers, l’afectació a la biodiversitat i el deteriorament paisatgístic. Considerem que una bona manera d’afavorir la implantació d’aquesta certificació passaria perquè s’atorguin punts a les licitacions d’obres a les empreses que disposin de sistemes certificats de gestió de residus. Això afegiria una solvència ambiental a les econòmiques i tècniques dels licitadors.  

Quina és la teva visió sobre el desenvolupament sostenible al sector de la construcció a Catalunya? 

La construcció gestiona aproximadament el 50% dels recursos naturals que s’extreuen al món. Anys enrere, ens basàvem únicament en criteris de rendibilitat econòmica. Ara creiem que, aplicant mètodes sostenibles, ajudem a conservar els recursos naturals per a les futures generacions i minimitzem l’impacte ambiental que genera el cicle de vida de la construcció.  

Mitjançant pràctiques basades en les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar), es redueixen les emissions de CO2. En paral·lel, cerquem proveïdors que proporcionin materials procedents de fonts sostenibles i certificades. Aquesta aposta ha disminuït els costos, ha creat equips més compromesos i ben formats, i ha incrementat el suport dels clients a les pràctiques sostenibles, consolidant la confiança en les empreses del sector per a la realització d’obres. 

Quins altres projectes teniu entre mans? 

Actualment, la Fundació se centra en tres àmbits d’acció. En primer lloc, promoure el segell RECONS entre els membres de les organitzacions que la conformen, amb l’objectiu de liderar un sector compromès amb la protecció dels entorns naturals.  

En segon lloc, informar a la societat sobre els beneficis ambientals de contractar empreses amb el segell RECONS, mitjançant jornades tècniques i la presentació de bones pràctiques en la gestió de residus de construcció. 

Finalment, el tercer projecte se centra a conscienciar el mercat sobre els avantatges de contractar empreses amb la certificació RECONS, proporcionant seguretat en la gestió d’obres i fomentant una cultura del reaprofitament amb beneficis col·lectius, malgrat les exigències addicionals de les empreses.  

Quan i com vau conèixer B+S? Què us va fer participar-hi? 

La participació en la Xarxa Barcelona + Sostenible reflecteix el compromís de la Fundació amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica en el sector de la construcció. L’adhesió, firmada el maig de 2019, ofereix una plataforma per connectar i difondre el missatge sobre la millora de la qualitat i el medi ambient en quatre àmbits clau: conscienciar a la ciutadania sobre els beneficis de les empreses amb el segell RECONS, potenciar la imatge de les empreses del sector, incentivar les administracions públiques a seguir l’exemple de Barcelona i difondre la iniciativa als mitjans de comunicació convencionals i xarxes socials.