Tornar al llistat
La Cambra01 febrer

Presentem l'informe de Licitació a Catalunya del 4t trimestre 2023 i l'informe encarregat a la consultoria independent Andersen

La Cambra de Contractistes presenta el seu informe de Licitació a Catalunya del 4t trimestre del 2023 i les conclusions de l'Informe Andersen

Informe de Licitació pública d’Obres i Serveis
Catalunya 4t trimestre 2023

· La licitació anual d’obres públiques cau un 19% respecte a l’any anterior i se situa en els 3.213,8 milions d’euros. 

· Tant les licitacions de l'administració central (-29%) com les del món local (-17%) i la Generalitat (-13%) disminueixen considerablement respecte de l’any 2022. 

· És fonamental i urgent l’actualització de preus en les licitacions per tal que els preus s’ajustin a la realitat del mercat i evitar obres a sota cost i que quedin desertes. 

· Un total de 1.066 obres ja han quedat desertes entre 2021, 2022 i l’acumulat de 2023, arribant als 376,6 milions d’euros d’import.


La licitació[1] pública d’obres durant el 2023 a Catalunya ha disminuït un 19% respecte a la de l’any 2022, assolint la xifra de 3.213,8 milions d’euros. En evolució interanual, la licitació del 4t trimestre de l’any ha estat 813,3 milions d’euros i ha disminuït un 51% respecte al 4t trimestre de 2022, quan la licitació va ser de 1.661,2 milions d’euros. 


Per Administracions, tot i la seva disminució, l’Administració Local és el nivell administratiu més actiu, amb el 43,8% de tota la licitació, assolint 1.408,2 milions d’euros. La licitació local ha disminuït un 17% respecte a l’any 2022. Pel que fa a les obres licitades de més volum del món local, aquestes han estat, primerament, l’Acord Marc per a la contractació de treballs d’execució d’obres d’urbanització i carrils bici en espai públic de Barcelona (2 lots), per import de 136,8 milions d’euros per part de BIMSA. Seguidament, trobem un altre Acord Marc referent a obres i instal·lacions de caràcter divers que es considerin necessàries amb destí a la Fundació Gestió Hospitalària Sta. Creu i St. Pau (4 lots) per import de 76 milions d’euros.

Quant a la Generalitat de Catalunya, la licitació ha disminuït un 13% respecte a l’any anterior, amb un import licitat total de 1.097,7 milions d’euros, el 34,2% del total de l’any 2023. La principal licitació ha estat l’Acord Marc (5 lots) per a la contractació de les obres "Obra de nova construcció, reforma o instal·lacions d'equipaments públics", per un import de 158,3 milions d’euros i licitat per Infraestructures.cat. També es destaca la licitació de la “Projecte de rehabilitació de la planta del Ter (ETAP Ter). Fase 1” per import de 123,1 milions d’euros licitat per Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL). 


L’import licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) l’any 2023 ha estat de 707,9 milions d’euros, amb una disminució del 29% respecte de l’any anterior, suposant el 22% del total licitat el 2023. Les licitacions d’obres de major import han estat “la variant de Vallbona i bifurcació aigües i mesures correctores hidrogeològiques del soterrament de la R2 a Montcada i Reixac” d’import de 140,9 milions d’euros licitada per ADIF i les “Plantas Fotovoltaicas de autoconsumo con excedentes Barcelona y Reus” licitada per AENA d’import 43 milions d’euros. 


Per organismes, amb 551,8 milions d’euros, Infraestructures.cat ha estat l’organisme més licitador l’any 2023. Seguidament, es troben ADIF i BIMSA amb 351,5 i 348 milions d’euros respectivament. 


En total, durant el 2023, s’han licitat 44 obres/lots d’Acords marc que sumen un import de 535,45 milions d’euros (el 16,7% total de la licitació). En aquest sentit volem destacar que la utilització d’Acords Marc i de sistema dinàmics de contractació fa que no tota la licitació sigui contractada i, és possible, que no s’executin els imports en la seva totalitat, hi ha acords marc que no han arribat ni al 20% de contractació a la fi del període de vigència. Per tant, s’ha d’anar amb compte a l’hora d’avaluar els imports totals licitats.


D’altra banda, la licitació de serveis ha assolit els 1.798.9,5 milions d’euros, això es tradueix en un augment de l’1% respecte de l’any 2022. 


Per administracions, l’Administració Local ha licitat el 61,3%; l’Administració Central, el 20,8%; i la Generalitat, el 17,9% de la licitació. Es destaca la licitació de 2 lots per servei de transports i recollida de residus de l’Ajuntament de Tarragona per un import total de 194,9 milions d’euros i de 10 anys de durada, val a dir que aquesta licitació va quedar deserta l’any 2022 quan es va licitar per 167,8 milions d’euros i 9 anys de durada. També es destaca els 75 lots, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per import total de 131,55 milions d’euros, en relació amb l’Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya de 2 anys de durada.


Des de la Cambra de Contractistes volem posar de manifest la manca d’actualització dels preus de licitació per part dels diferents organismes públics. S’ha detectat que moltes d’aquestes licitacions surten amb preus de 2021 o d’anys anteriors, quan és va fer el projecte. No obstant això, durant els darrers tres anys, els preus dels materials de la construcció han experimentat una forta volatilitat i augmentat, en molts casos, de manera històrica. Amb dades del Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana (MITMS), els preus del consum de materials de construcció han augmentat en més d’un 30% respecte gener de 2021. En aquest sentit, si els preus de les licitacions no s’actualitzen abans que aquestes surtin a licitació, les obres surten a concurs a sota cost, amb el perjudici que això suposa pel conjunt de la societat en tant que la qualitat de la infraestructura es pot veure afectada quan el que prima en una licitació és l’estalvi per part de les administracions públiques. 


A més, aquest context fa que moltes licitacions quedin desertes davant la impossibilitat de les empreses de poder assumir uns preus de licitació tan allunyats de la realitat de mercat. En data de publicació d’aquest informe, la xifra d’obres oficialment desertes a Catalunya durant l’any 2021, 2022 i les publicades de 2023 ascendeix a 1.066 obres, per un import total de 376,6 milions d’euros. És per això que, des de la Cambra de Contractistes, considerem que de manera urgent, ràpida i àgil, s’ha d’incloure mecanismes d’actualització dels preus a la realitat del mercat en totes les obres que surtin a concurs. També, s’ha de destacar que la manca d’adaptació dels preus a la realitat del mercat ha fet caure la concurrència: durant el 2022 i 2023, en el 42% de les licitacions només s’han presentat 1 o 2 licitadors, quan en 2021 i 2020 aquest percentatge va ser del 24%.

La Cambra de Contractistes també considera essencial assolir el màxim consens i coordinació, tant entre el conjunt de les administracions públiques, com entre aquestes i el sector privat, a través de les col·laboracions público-privades (CPPs), per aconseguir la màxima eficiència en la gestió dels fons europeus. En aquest sentit, l’any 2023, 675 licitacions d’obres/lots han estat vinculades als fons europeus Next Generation. La licitació vinculada a aquest fons suposa el 22,4% de la licitació anual, assolint els 719,2 milions d’euros. És fonamental aprofitar aquests fons al màxim per la transformació del país, la qual cosa comporta posar-los en funcionament tan aviat com sigui possible. L’actual context no admet demores en la gestió d’aquests fons i exigeix una bona gestió d’aquests, així com mesures complementàries per complir amb els terminis marcats per Europa i poder transformar i modernitzar Catalunya. 


Finalment, la CCOC vol fer una crida a les administracions públiques a executar el 100% de les inversions previstes als pressupostos, així com una major celeritat i transparència en la publicació de les dades d’execució pressupostaria. En aquest sentit, les últimes dades conegudes per part de l’Estat son les corresponents a la primera meitat de l’any 2022, quan l’execució pressupostaria, sense tenir en compte la indemnització de 1.069,9 milions d'euros, va ser del 8,3%. La publicació de les dades anuals per tot l’any 2022 estaven previstes al maig de 2023, però 8 mesos després encara desconeixem aquesta xifra de gran rellevància. Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, l’ultima dada coneguda és la de l’execució pressupostaria del gener fins al novembre de 2023, amb una execució de prop del 60%.[1] Una licitació pública és el procediment mitjançant el qual un comprador públic dóna a conèixer una necessitat, d’adquirir un bé, un servei o una obra, i sol·licita a aquelles empreses que la puguin cobrir, i que reuneixin els requisits exigits pels plecs, presentin les seves ofertes; les ofertes presentades seran seleccionades i avaluades i s’adjudicarà el contracte a aquella que compleixi la millor relació qualitat preu.

Informe encarregat a la consultoria Andersen Tax & Legal Iberia S.L.P.

En aquesta roda de premsa hem presentat també l'informe encarregat a la consultoria independent de reconegut prestigi, ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA S.L.P.

L'objectiu d'aquest informe és comparar les licitacions de contractes d'obres de construcció entre les diferents administracions de Catalunya. Feu clic per descarregar l'INFORME ANDERSEN 


Veure nota de premsa i informe de Licitació a Catalunya del 4t trimestre 2023 complet (mateix document):

Document adjunt