Tornar al llistat
La Cambra01 febrer

Informe de Licitació a Catalunya del 4t trimestre 2022

La Cambra de Contractistes presenta el seu informe de Licitació a Catalunya del 4t trimestre del 2022

Informe de Licitació pública d’Obres i Serveis
Catalunya 4t trimestre i anual 2022

La licitació anual d’obres de 2022 assoleix la xifra de 3.964,5 milions d’euros, un 34% més que l’any anterior, degut principalment al cicle electoral, als fons europeus i als acords marc.

Malgrat l’increment de les licitacions, les empreses constructores estan patint greus problemes financers a causa de les alteracions en els mercats de l’energia i de les matèries primeres i l’augment dels tipus d’interès.

Un total de 573 obres ja han quedat desertes entre 2021 i 2022, arribant als 166,3 milions d’euros d’import.

La capacitat de gestió dels fons europeus és clau per portar a terme projectes cabdals pel país i les obres no poden quedar desertes; cal agilitzar els processos de licitació amb actualització de preus. 

A Catalunya, les dissolucions en el sector de la construcció han augmentat, essent el sector amb més dissolucions durant l’any 2022. 

La licitació  pública d’obres l’any 2022 a Catalunya ha augmentat un 34% respecte a 2021, assolint la xifra de 3.964,5 milions d’euros. Durant l’últim trimestre la licitació ha arribat als 1.661,2 milions d’euros, un 120% d’increment respecte al 3r trimestre de 2022, degut a que les principals obres de l’any, com son el soterrament de la R2 a Montcada i Reixach (513 milions d’euros) i les obres de la línia Llobregat – Anoia d’FGC (320 milions d’euros), s’han licitat al 4t trimestre.  

Per Administracions, l’Administració Local és el nivell administratiu més actiu, amb el 43% de tota la licitació d’enguany, assolint 1.704,3 milions d’euros. La licitació local s’ha incrementat un 11% respecte a l’any 2021, sent el cicle electoral la raó principal d’aquest increment. Cal destacar, però que aquesta xifra inclou la licitació de Barcelona de Serveis Municipals S.A. (B:SM) de l’Acord Marc per a l'execució d'obres de rehabilitació, millora i gran manteniment per a les instal·lacions gestionades per Barcelona de Serveis Municipals (un total de 6 lots), per un import de 49,1 milions d’euros, i que s’hauria d’anar concretant en el termini de 2 anys, així com l’Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (51 lots) per part del Consorci Català pel Desenvolupament Local per un import total de 80,4 milions d’euros i termini de 2 anys.

Quant a la Generalitat de Catalunya, la licitació d’enguany ha augmentat un 67% respecte de l’any 2021, amb un import total de 1.267 milions d’euros, el 32% del total licitat el 2022. La licitació de les obres de perllongament de la línia Llobregat – Anoia d’FGC (320 milions d’euros) suposa més del 25% de la licitació de la Generalitat. També, cal destacar la licitació del 2n trimestre del sistema dinàmic d'obres de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica per part d’infraestructures de la Generalitat per valor de 115 milions d’euros i de 2 anys de durada i, durant el 3r trimestre, de l’acord marc d’Infraestructures.cat per a la contractació d'obres i subministraments de materials per a la reforma, ampliació, millora, conservació i manteniment d'equipaments per valor de 88,9 milions d’euros (5 lots) i 2 anys de durada.

L’import licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) per l’any 2022 ha estat de 993,2 milions d’euros, amb un increment del 49% respecte al 2021, suposant el 25% del total licitat enguany. La licitació per part d’ADIF de les obres per soterrar la línia R2 al seu pas pel terme municipal de Montcada i Reixac, amb un import de 513,3 milions d’euros, suposa el 52% de la licitació de l’Estat a Catalunya i el 13% de la licitació total anual.

Per organismes, Infraestructures.cat és l’organisme més licitador de l’any 2022 amb 775,3 milions d’euros. Seguidament, trobem a ADIF i BIMSA amb 697,8 i 240 milions d’euros respectivament.

Cal destacar que, la creixent utilització d’Acords Marc i de sistema dinàmics de contractació fa que no tota la licitació sigui contractada enguany, i és possible que no s’executin els imports en la seva totalitat, per tant, s’ha d’anar amb compte a l’hora d’avaluar els imports totals licitats. En total, aquests tipus de licitacions suposen el 10,6% de la licitació (420,3milions d’euros).

D’altra banda, la licitació de serveis ha assolit enguany els 1.775,1 milions d’euros, això es tradueix en una disminució del 21% respecte de 2021. 

Per administracions, l’Administració Local ha licitat el 63,6%; la Generalitat, el 20,4%; i l’Administració Central, el 16% de la licitació del 2022. En total, tant l’administració Central com la Generalitat han disminuït significativament la seva licitació, concretament un 38% i 63% respectivament en comparació amb 2021. Per la seva part, l’Administració Local ha augmentat considerablement la seva licitació en serveis, un 41% més que en 2021. Es destaca la licitació de 5 lots, en el quart trimestre, de l’ajuntament de Tarragona, per import total de 170,7 milions d’euros, pels serveis de recollida i neteja de residus municipals, neteja viària i informació ambiental per 9 anys els quals, a tres lots per import total 167,8 milions d’euros no s’ha presentat cap empresa. També es destaca, del primer trimestre, la licitació de l’ajuntament de Girona, per un import de 153,6 milions d’euros i de durada 8 anys, pels serveis de neteja viària, de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i gestió de les deixalleries del terme municipal de Girona. En aquest sentit, cal destacar que els contractes de serveis tenen una durada plurianual i que, per tant, fa que la seva licitació no sigui recurrent. 

Des de la Cambra volem posar de manifest el difícil context actual que pateix el sector de la construcció, marcat pels forts increments de preus dels materials i dels costos de l’energia. A més, les pujades en els tipus d’interès augmentarà els costos financers de les inversions i pot suposar un fre a la compravenda d’habitatge i a les obres d’edificació. 

Aquest context fa que moltes licitacions quedin desertes davant l’elevada inestabilitat en els preus i la falta de mecanismes que adaptin a la realitat els mateixos. En data de publicació d’aquest informe, la xifra d’obres oficialment desertes a Catalunya durant l’any 2021 i 2022 ascendeix a 573 obres, per un import total de 166,3 milions d’euros. És per això que, des de la Cambra, valorem positivament tota iniciativa per part de les Administracions Públiques encaminada a incloure mecanismes d’adaptació dels preus a la realitat del mercat, de forma ràpida i àgil, en totes les obres que surtin a concurs. A més, cal agilitat en l’aplicació de la revisió extraordinària de preus de manera que aquesta compensació pugui arribar a les empreses que més estan patint en aquest difícil context. Cal destacar també que la manca d’adaptació dels preus a la realitat del mercat ha fet caure la concurrència: en més del 38% de les licitacions només s’han presentat 1 o 2 licitadors.

Aquesta situació posa en risc la situació financera de les empreses. En aquest sentit, a tot Catalunya, d’acord amb el Estudio sobre Concursos y Disoluciones realitzat per INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), Construcció i activitats immobiliàries, amb 361 concursos de creditors presentats durant l’any 2022, representa el 19,4% del total de concursos. Els concursos de creditors s’han incrementat un 15,5% a Catalunya respecte a 2021, mentre que els concursos de creditors del sector de la construcció ho ha fet en un 26,7%, sent un dels sectors més perjudicats. Pel que fa a les dissolucions de societats, Construcció i activitats immobiliàries, amb 586 (26% del total), ha estat el sector amb més dissolucions durant el 2022. Mentre que les dissolucions a Catalunya han augmentat en un 1,9% respecte a 2021, el sector de la construcció ho ha fet en un 7,5%.

Per tot això, la Cambra de Contractistes considera essencial assolir el màxim consens i coordinació, tant entre el conjunt de les administracions públiques, com entre aquestes i el sector privat, a través de les col·laboracions público-privades (CPPs), per aconseguir la màxima eficiència en la gestió dels fons europeus. En aquest sentit, enguany només 324 licitacions d’obres han estat vinculades als fons europeus Next Generation. La licitació vinculada a aquest fons s’ha incrementat notablement a partir del segon trimestre, tot i que només suposen el 16% de la licitació, assolint els 633 milions d’euros. És fonamental que aquests fons arribin a les empreses contractistes tan aviat com sigui possible i considerem que l’actual context no admet demores en la gestió d’aquests fons i exigeix una bona gestió d’aquests, així com mesures complementàries per evitar posar en risc la recuperació econòmica i del sector.

En definitiva, l’actual conjuntura del sector és molt preocupant i, és per això que, des de la Cambra volem proposar les següents mesures per tal d’evitar l’agreujament d’aquesta situació: 

Actualitzar les licitacions d’acord amb els preus de mercat.

Agilitzar l’aplicació efectiva i general del mecanisme de revisió de preus.

Major celeritat en la gestió dels fons europeus i fomentar les col·laboracions público-privades per aconseguir la màxima eficiència en la seva gestió.

Agilitzar els processos de licitació.

Realitzar inversions reals recurrents, per valor del 2,2% del PIB català, amb independència de canvi de governs i de cicles electorals, que estiguin planificades en el temps. La mitjana de licitacions anuals dels darrers deu anys és tan sols del 0,67% del PIB català. 

Complir amb els pressupostos públics i fer efectiva l’execució pressupostària a nivells propers als establerts. La mitjana de l’execució pressupostària de l’Estat a Catalunya als darrers 10 anys ha estat del 61,4% i la de la Generalitat del 80,4%. 


Document adjunt