Tornar al llistat
La Cambra25 juliol

Informe de Licitació d’Obres i Serveis Catalunya 2n trimestre 2022

La licitació pública d’obres del semestre de 2022 a Catalunya ha augmentat un 29% respecte al primer semestre de 2021, assolint la xifra de 1.967,6 milions d’euros.

Durant el primer semestre d’enguany, la licitació pública assoleix la xifra de 1.967,6 milions d’euros, un 30% més que en el mateix període de 2021.

La licitació local associada al cicle electoral municipal, la vinculada als fons Next Generation i el soterrament de la R2, principals motius de l’increment en la licitació d’enguany.

El sector de la construcció es troba a un període d’incertesa i inestabilitat degut a les alteracions en els mercats de l’energia i de les matèries primeres. 

Un total de 107 obres ja han quedat desertes enguany, arribant als 27,7 milions d’euros d’import.

Cal agilitzar l’aplicació de la revisió extraordinària de preus per tal d’evitar que la situació en el sector s’agreugi. 

La capacitat de gestió dels fons europeus és clau per portar a terme projectes cabdals pel país i evitar la potencial recessió de finals d’any. 


La licitació (*)  pública d’obres del semestre de 2022 a Catalunya ha augmentat un 29% respecte al primer semestre de 2021, assolint la xifra de 1.967,6 milions d’euros. Durant el 2n trimestre de l’any, les licitacions han experimentat un creixement del 7,2% respecte al primer trimestre, assolint la xifra de 1.018 milions d’euros.

Per Administracions, l’Administració Local és el nivell administratiu més actiu, amb el 49% de tota la licitació semestral, assolint 963,4 milions d’euros. La licitació local s’ha incrementat un 20% respecte al primer semestre de l’any 2021. Cal destacar, però que aquesta xifra inclou la licitació de Barcelona de Serveis Municipals S.A. (B:SM) de l’Acord Marc per a l'execució d'obres de rehabilitació, millora i gran manteniment per a les instal·lacions gestionades per Barcelona de Serveis Municipals (un total de 6 lots), per un import de 49,1 milions d’euros, i que s’hauria d’anar concretant en el termini de 2 anys. En aquest segon trimestre, s’ha de destacar l’Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (51 lots) per part del Consorci Català pel Desenvolupament Local per un import total de 78,5 milions d’euros i termini de 2 anys.

Cal destacar que, la creixent utilització d’Acords Marc i de sistema dinàmics de contractació fa que no tota la licitació sigui executada enguany, i és possible que no s’executin els imports en la seva totalitat, per tant, s’ha d’anar amb compte a l’hora d’avaluar els imports totals licitats. Per exemple, aquest és el cas ja esmentat de Barcelona de Serveis Municipals S.A., per un import de 49,1 milions d’euros, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per un import total de 78,5 milions d’euros, i del sistema dinàmic d'obres de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica per valor de 115 milions d’euros licitat per Infraestructures de la Generalitat. En total, aquests tipus de licitacions suposen el 15% de la licitació semestral, assolint la xifra de 300,1 milions d’euros. ·

D’altra banda, la licitació de serveis ha assolit el primer semestre del 2022 els 802,8 milions d’euros, això es tradueix en una disminució del 53% respecte al semestre de 2021 i un augment del 152% respecte al primer semestre de 2020. 

Per administracions, l’Administració Local ha licitat el 78,2%; la Generalitat, el 18,6%; i l’Administració Central, el 3,2% de la licitació semestral. En total, durant aquest primer semestre, tant l’administració Central com la Generalitat han disminuït significativament la seva licitació, concretament un 93% i 83% respectivament en comparació amb el primer semestre de 2021. Per la seva part, l’Administració Local ha augmentat considerablement la seva licitació en serveis, un 46% més que el primer semestre de l’any passat. Es destaca la licitació per part de l’ajuntament de Girona, per un import de 153,6 milions d’euros i de durada 8 anys, pels serveis de neteja viària, de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i gestió de les deixalleries del terme municipal de Girona, i la de l’ajuntament de Manresa, per import de 92,3 milions d’euros i de durada 11 anys, pels serveis de recollida de residus municipals i la neteja viària del municipi de Manresa. En aquest sentit, cal destacar que els contractes de serveis tenen una durada plurianual i que, per tant, fa que la seva licitació no sigui recurrent. ·

Tot i l’evolució positiva, en general, de la licitació pública, des de la Cambra volem posar de manifest el difícil context actual, marcat per la incertesa i la inestabilitat, en el que es troba el sector de la construcció. El conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna està agreujant encara més la crisi de desabastiment i de l'increment de preus de materials iniciada a conseqüència de la pandèmia. Aquesta situació està portant al límit a les empreses constructores, ja que el conflicte bèl·lic impacta directament en els preus dels materials de la construcció i fa molt difícil de preveure els costos reals d’una obra. Aquesta incertesa de les empreses fa que moltes licitacions quedin desertes davant l’elevada inestabilitat en els preus i la falta de mecanismes que adaptin a la realitat els mateixos. Des de l’inici del conflicte, materials com el ferro, el níquel, l'alumini i la fusta han experimentat forts increments en els preus i els costos de l'energia s'han disparat en nivells inassolibles per algunes empreses.


En data de publicació d’aquest informe, la xifra d’obres desertes a Catalunya durant l’any 2022 ascendeix a 107 obres, per un import total de 27,7 milions d’euros. És per això, que des de la Cambra valorem positivament tota iniciativa per part de les Administracions Públiques encaminada a incloure mecanismes d’adaptació dels preus a la realitat del mercat, de forma ràpida i àgil, en totes les obres que surtin a concurs. A més, cal agilitat en l’aplicació de la revisió extraordinària de preus de manera que aquesta compensació pugui arribar a les empreses que més estan patint els increments de preus.

A més, en aquest context, la Cambra de Contractistes considera essencial assolir el màxim consens i coordinació, tant entre el conjunt de les administracions públiques, com entre aquestes i el sector privat, a través de les col·laboracions público-privades (CPPs), per aconseguir la màxima eficiència en la gestió dels fons europeus. Des de la Cambra ens preocupa que la pujada generalitzada dels preus i els problemes de subministrament de les matèries primeres en el sector de la construcció es cronifiquin i facin perillar la posada en marxa de projectes promoguts en la Unió Europea sota el finançament dels fons Next Generation EU. En aquest sentit, enguany només 156 licitacions d’obres han estat vinculades als fons europeus Next Generation. La licitació vinculada a aquest fons s’ha incrementat molt notablement entre el primer i el segon trimestre, tot i que només suposen el 14,2% de la licitació semestral, assolint els 279,2 milions d’euros. És fonamental que aquests fons arribin a les empreses tan aviat com sigui possible i considerem que l’actual context no admet demores en la gestió d’aquests fons i exigeix una bona gestió d’aquests, així com mesures complementàries per evitar posar en risc la recuperació econòmica i del sector.

 * Una licitació pública és el procediment mitjançant el qual un comprador públic dóna a conèixer una necessitat, d’adquirir un bé, un servei o una obra, i sol·licita a aquelles empreses que la puguin cobrir, i que reuneixin els requisits exigits pels plecs, presentin les seves ofertes; les ofertes presentades seran seleccionades i avaluades i s’adjudicarà el contracte a aquella que compleixi la millor relació qualitat preu.Document adjunt